Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn

Trung tâm đào tạo kế toán Newvision xin chia sẻ tới bạn đọc mẫu bảng kê quyết toán hóa đơnBan hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, mẫu số BK02/AC

Vậy cách làm bảng kê quyết toán hóa đơn như thế nào? Mời bạn Tham khảo và download mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn dưới đây do chúng tôi cung cấp:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons