Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

10 khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc từ năm 2018

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội(BHXH) (bao gồm: mức lương, phụ cấp lương được quy định tại Khoản 1 Điều 30 Thông tư 59 và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH) bắt buộc sẽ áp dụng đóng theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH bắt đầu kể từ ngày 01/01/2018, cụ thể như sau:

STT

Khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc từ 01/01/2018

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1 Tiền lương Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH

Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 47/2017/TT-BLĐTBXH

Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương , bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.
2 Phụ cấp chức vụ, chức danh  

 

 

 

 

 

Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH

Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 47/2017/TT-BLĐTBXH

 

 

 

 

 

 

Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động , tính chất phức tạp của công việc , điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc chưa đầy đủ

3 Phụ cấp trách nhiệm
4 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
5 Phụ cấp thâm niên
6 Phụ cấp khu vực
7 Phụ cấp lưu động
8 Phụ cấp thu hút
9 Các phụ cáp có tính chất tương tự
10 Các khoản bổ sung khác Khoản 2 Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH

Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 47/2017/TT-BLĐTBXH

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương

Theo: Thư Viện Pháp Luật

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons