Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ theo điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính quy định cụ thể các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

  • Các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Các khoản chi có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  • Các khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm cả thuế GTGT) khi thanh toán thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Nếu mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị ghi trên hoá đơn từ 20 triệu đồng trở lên mà đến thời điểm ghi nhận chi phí chưa thanh toán thì khi xác định thu nhập chịu thuế được tính vào chi phí được trừ. Nhưng khi thanh toán mà không qua ngân hàng thì phải kê khai điều chỉnh giảm khoản chi phí đó, không được trừ khi tính thuế.

  • Tổng số chi phí có tính chất phúc lợi không quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

+ Cách xác định 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) 12 tháng. Nếu doanh nghiệp hoạt động không đủ 12 tháng thì: Cách xác định 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế xác định bằng quỹ tiền lương thực hiện trong năm chia (:) số tháng thực tế hoạt động trong năm.
+ Quỹ tiền lương thực hiện là tổng số tiền lương thực tế đã chi trả trong năm quyết toán đó đến thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ quyết toán theo quy định mà không bao gồm số tiền trích lập quỹ dự phòng tiền lương của năm trước chi trong năm quyết toán thuế.

  • Các khoản thực chi cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại nơi làm việc của doanh nghiệp, bao gồm: Chi phí đào tạo cán bộ phòng, chống HIV/AIDS của doanh nghiệp, chi phí tổ chức truyền thông phòng, chống HIV/AIDS cho người lao động của doanh nghiệp, chi phí thực hiện tư vấn, khám và xét nghiệm HIV, chi phí hỗ trợ người nhiễm HIV là người lao động của doanh nghiệp.
  • Các khoản thực chi cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh khác theo quy định của pháp luật.
  • Các khoản thực chi hỗ trợ cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp.
  • Các khoản chi cho người lao động về hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp bao gồm:

+ Các chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học.
+ Các chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons