Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Báo cáo thuế hàng tháng

báo cáo thuế tháng

Hàng tháng, kế toán cần làm những công việc gì, cần những giấy tờ, thủ tục gì. Đây là

thắc mắc của rất nhiều các bạn kế toán mới đi làm. Sau đây, công ty luật Newvision

law xin chia sẻ cho các bạn những công việc trong báo cáo thuế hàng tháng.

1. Báo cáo thuế tháng 01.

Trong tháng 1, kế toán cần khai báo

 Khai thuế kỳ tính thuế tháng 12, gồm:

– Thuế GTGT, gồm có: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Bảng kê chứng từ, hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra (nếu có) mẫu số 01-1/GTGT.

Bảng kê chứng từ, hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào (nếu có) mẫu số 01-2/GTGT.

Bản giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) mẫu số 01-KHBS.

Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt,

bán hàng vãng lai ngoại tỉnh (nếu có) mẫu 01-5/GTGT.

Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và cho các

địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế

toán (nếu có) mẫu số 01-6/GTGT.

– Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), gồm:

Tờ khai thuế TTĐB mẫu số 01/TTĐB.

Bảng xác định số thuế TTĐB được khấu trừ (nếu có) của nguyên liệu mua

vào, hàng hóa nhập khẩu mẫu số 01-1/TTĐB.

– Thuế thu nhập cá nhân, gồm:

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 01/KK-XS.

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN (Dành cho tổ chức cá

nhân trả thu nhập tiền lương, tiền công).

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN (Dành cho tổ chức cá

nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển

nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại,…)

– Thuế tài nguyên (nếu có), gồm:

Tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/TAIN

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN.

 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quí IV

Hạn nộp chậm nhất là ngày thứ 20 tháng 01.

 Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV năm trước.

– Hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính quí IV năm trước gồm tờ kê khai thuế TNDN

quí theo mẫu số 01A/TNDN hay mẫu số 01B/TNDN.

Thời hạn nộp hồ sơ và tiền nộp thuế là 30/1.

– Các loại thuế kê khai và nộp theo năm:

Thuế môn bài: Doanh nghiệp có vốn kinh doanh so với năm trước không làm

thay đổi bậc thuế thì không cần nộp tờ khai, chỉ cần nộp tiền thuế.

Thuế nhà đất đối với tổ chức (nếu có).

Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức (nếu có).

Hồ sơ khai thuế là: Tờ khai thuế mô bài mẫu số 01/MBAI, tờ khai thuế nhà

đất theo mẫu số 01/NĐAT (nếu có), tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp

dùng cho tổ chức mẫu số 01/SDNN (nếu có).

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế: chậm nhất là ngày 30/1.

2. Báo cáo thuế tháng 02.

Kê khai thuế kỳ tính thuế tháng 01, gồm:

Thuế giá trị gia tăng.

Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).

Thuế thu nhập cá nhân.

Thuế tài nguyên (nếu có).

Hồ sơ kê khai thuế: giống hồ sơ kê khai của kỳ tính thuế tháng 12 năm trước.

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế và nộp thuế: chậm nhất là ngày 20/2.

3. Báo cáo thuế tháng 03.

– Kê khai thuế kỳ tính thuế tháng 02.

Hồ sơ kê khai thuế: giống hồ sơ kê khai của kỳ tính thuế tháng 01.

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế và nộp thuế: chậm nhất là ngày 20/3.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quí I năm nay: sử dụng biểu mẫu trong

phần mềm hỗ trợ kế toán 3.3.7

Thời hạn nộp báo cáo: chậm nhất là ngày 20/4.

Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng,

tờ khai quyết toán thuế GTGT mẫu số 04/GTGT.

Thuế thu nhập doanh nghiệp, tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số

03/TNDN và một số phụ lục kèm theo (nếu có).

Thuế thu nhập cá nhân.

Thuế tài nguyên môi trường, tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số

Thời hạn nộp: chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày 31/12.

4. Báo cáo thuế các tháng còn lại.

Kỳ khai thuế phát sinh trước các chứng từ, hóa đơn, báo cáo, hồ sơ tương tự

các tháng trên.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng này. Kê khai và nộp trước ngày 20

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quí. Kê khai và nộp trước

ngày 30 quí sau.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons