Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Biểu thuế suất thu nhập cá nhân mới nhất

Dựa vào Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 2014. Công ty kế toán Newvision xin giới thiệu biểu thuế suất thu nhập cá nhân mới nhất của luật về thuế nhà nước Việt Nam dưới đây:

1. Biểu thuế lũy tiến từng phần

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60 Đến 5 5

2

Trên 60 – 120 Trên 5 – 10 10

3

Trên 120 – 216 Trên 10 – 18 15
4 Trên 216 – 384 Trên 18 – 32

20

5

Trên 384 – 624

Trên 32 – 52

25

6 Trên 624 – 960 Trên 52 – 80

30

7

Trên 960 Trên 80

35

Biểu thuế trên được áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương và tiền công là tổng số thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật thuế thu nhập cá nhân, trừ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, quỹ hưu trí tự nguyện, các khoản giảm trừ quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật thuế thu nhập cá nhân.

2. Biểu thuế toàn phần

Thu nhập tính thuế

Thuế suất (%)

Thu nhập từ việc đầu tư vốn

5

Thu nhập từ bản quyền và nhượng quyền thương mại

5

Thu nhập từ việc trúng thưởng

10

Thu nhập từ sự thừa kế, quà tặng

10

Thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn được quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật thuế thu nhập cá nhân

20

Thu nhập từ việc chuyển nhượng chứng khoán được quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Luật thuế thu nhập cá nhân

0,1

Thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản

2

Theo quy định tại các Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 của Luật thuế thu nhập cá nhân thì biểu thuếtrên được áp dụng đối với thu nhập từ sự đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng là thu nhập chịu thuế .

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons