Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Bộ chứng từ đủ điều kiện ghi nhận chi phí

Bên cạnh các hóa đơn thì chứng từ kế toán đóng vai trò quan trọng để chứng minh với các cơ quan thuế trong các đợt kiểm tra, thanh tra và quyết toán thuế.

anh-minh-hoa-2

Các bộ chứng từ này bao gồm 10 bộ như sau:

1. Chứng từ cần có khi mua nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa

2. Chứng từ  khi bán hàng hóa

 

3. Bộ chứng từ chứng minh chi phí tiền lương, tiền công

 

4. Chứng từ cho các khoản phụ cấp

5. Bộ chứng từ cho các chi phí công tác

6. Bộ chứng từ của tài sản cố định khi tăng hoặc giảm tài sản, khấu hao tài sản

7. Bộ chứng từ vé máy bay

8. Các khoản chi phí mang tính phúc lợi

9. Các chi phí mua hàng trực tiếp người dân hoặc của cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu

10. Chứng từ góp vốn bằng tài sản

Xem chi tiết 1o bộ chứng từ sau:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons