Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Bổ sung nhiều loại tài liệu trong hồ sơ kiểm toán 2017

Kiểm toán Nhà nước đã ban hành quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán kèm theo Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN ngày 28/12/2016.

Theo đó, trong năm 2017 sẽ bổ sung nhiều loại tài liệu trong hồ sơ kiểm toán; đơn cử, hồ sơ kiểm toán chung bổ sung các loại tài liệu sau đây so với quy định hiện hành:

doanhnghiep

– Quyết định thành lập Đoàn khảo sát (hoặc Tổ khảo sát) thu thập thông tin lập kế hoạch kiểm toán.

– Thông báo kết quả kiểm toán của Đoàn kiểm toán.

– Kết quả chấm điểm chất lượng Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn kiểm toán theo quy định.

Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN có hiệu lực thi hành bắt đầu kể từ ngày 11/02/2017.  Và đồng thời trong khi Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN có hiệu lực thì Quyết định 08/2012/QĐ-KTNN ngày 05/11/2012 ban hành Quy định về danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán sẽ bị hết hiệu lực.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons