Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Quốc hội đã thông qua Luật số 04/2017/QH14 vào ngày 12/06/2017 vừa qua, về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có hiệu lực bắt đầu kể từ ngày 01/01/2018 . Cụ thể là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, theo đó :
support

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 16 của Luật này thì doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

− Hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi thành lập doanh nghiệp

− Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 01 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật này về các chính sách doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ bao gồm:

− Tư vấn và hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp

− Được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu, miễn phí các khoản phí, phí thẩm định, lệ phí cấp phép lần đầu đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

− Trong thời hạn 03 năm bắt đầu tình kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu sẽ được miễn lệ phí môn bài đồng thời được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán.

− Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp

− Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons