Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Các khoản phụ cấp, hợp đồng lao động đóng và không phải đóng BHXH

Dưới đây là thông tin về loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) phải, không phải tham gia BHXH và các khoản lương, phụ cấp lương, khoản bổ sung được xác định phải đóng, không phải đóng BHXH như sau:

1. Loại HĐLĐ phải tham gia BHXH

− Căn cứ tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 115/2015 thì trường hợp HĐLĐ trên 1 tháng đều phải tham gia BHXH bắt buộc.

“1. Người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định này, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

e) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

g) Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 của Luật Bảo hiểm xã hội.”

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

                                                                           Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

2. Các loại phụ cấp lương, khoản bổ sung khác phải và không phải tham gia BHXH.

a) Từ 01/01/2016 đến 31/12/2017

− Tiền lương đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương. Căn cứ vào Khoản 1, Điều 30, Thông tư 59/2015Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư 47/2015 thì các khoản phụ cấp lương phải đóng BHXH bao gồm: Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như:

+ Phụ cấp chức vụ, chức danh.

+ Phụ cấp trách nhiệm.

+ Phụ cấp nặng nhọc, đọc hại, nguy hiểm.

+ Phụ cấp thâm niên.

+ Phụ cấp khu vực.

+ Phụ cấp lưu động.

+ Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

− Căn cứ tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015 thì các khoản phụ cấp lương không tham gia BHXH là “Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động”. Vì đây là khoản biến động nên không được làm thể làm cơ sở để xác định mức đóng BHXH.

b) Từ 01/01/2018 trở đi

– Bắt đầu kể từ ngày 01/01/2018 ngoài các khoản tiền lương, phụ cấp lương phải đóng BHXH trên, căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 47/2015 thì sẽ có thêm một số các khoản bổ sung khác cũng phải đóng BHXH, cụ thể là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

– Các khoản bổ sung không phải đóng BHXH là:

+ Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

+ Đối với các chế độ và phúc lợi khác như:  tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons