Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN

 

Những đối tượng nào được ủy quyền quyết toán thuế TNCN gồm những đối tượng

nào. Công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể qua bài viết dưới đây.

Các trường hợp ủy quyền quyết toán thuế TNCN

  1. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và đang làm việc thực tế tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế TNCN (kể cả khi chưa đủ 12 tháng làm việc trong năm) thì sẽ được ủy quyền quyết toán thuế tại tổ chức trả thu nhập đối với phần thu nhập từ bảo hiểm nhân thọ trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm đã được khấu trừ thuế TNCN 10%.

– Tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới, nếu trong năm người lao động không có thêm  bất cứ thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi khác thì được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức mới kể cả phần thu nhập ở tổ chức cũ chi trả.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên trong một tổ chức trả thu nhập đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đã được khấu trừ 10% thuế TNCN nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động trên 3 tháng. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN phần thu nhập vãng lai với cơ quan thuế.

– Tổ chức trả thu nhập có số lượng người lao động ủy quyền quyết toán thuế TNCN lớn thì tổ chức trả thu nhập có phải lập danh sách các cá nhân ủy quyền, phản ánh đầy đủ các nội dung trên mẫu số 02/UQ-QTT- TNCN ban hành kèm thông tư 92/TT-BTC, đồng thời cam kết tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

  1. Cá nhân quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế.

– Cá nhân đảm bảo điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trả thu nhập nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ, trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân.

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không đảm bảo điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức trả thu nhập nhưng thuộc diện phải quyết toán thuế

Xem thêm

Cách đưa tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý

Mức lương cơ sở năm 2016

Công việc của kế toán công nợ

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons