Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách chỉnh khi khai báo sai báo cáo thuế GTGT

Việc điều chỉnh báo cáo thuế sai thực tế nó cũng đơn giản chứ không quá như các bạn nghĩ nó trầm trọng hoá vấn đề.( Lưu ý các kiến thức sau trên tờ khai phải hiểu đúng theo bản chất vấn đề của nó chứ không nên theo suy luận) Vậy để điều chỉnh báo cáo thuế như thế nào cho hợp lý thì dưới đây Kế toán Newvision xin hướng dẫn như sau:

1. Thuế GTGT phải nộp trong kỳ

Thuế GTGT phải nộp trong kỳ = Thuế GTGT HHDV bán ra trong kỳ – Thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ

a. Cách điều chỉnh

– Nếu bị sai thuế GTGT bán ra thì điều chỉnh ở đúng chỗ thuế GTGT  phần bán ra

– Sai ở phần thuế GTGT mua vào thì cần điều chỉnh ở phần mua vào.

b. Xác định cái sai khi báo cáo thuế ( hầu hết đều là sai do kê khai)

– Hoá đơn đúng dùng để kê khai là số nào làm chuẩn, để từ đó làm căn cứ điều chỉnh lại báo cáo thuế hoặc điều chỉnh sổ kế toán.

==> Nên hiểu việc làm kế toán không phải chủ yếu là kê khai thuế bởi kê khai chỉ là một phần việc nhỏ trong công việc mà  kế toán phải làm.

2. Phương pháp thực hiện điều chỉnh.

– Cách thức và trình tự điều chỉnh như thế nào sẽ tuỳ thuộc vào thời điểm lập báo cáo điều chỉnh. Cần phải lưu ý rằng thời gian lập báo cáo điều chỉnh, và khi lập xong thì các số liệu mà điều chỉnh sẽ thay đổi tất cả số liệu từ thời điểm điều chỉnh trở đi.

Ví dụ như sau: Tờ khai thuế GTGT quí 3/ 2016, đã báo cáo thuếvào  ngày 25/10/2016 với các số liệu như sau:

Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang 120.000.000VNĐ
Thuế GTGT HHDV mua vào trong kỳđược khấu trừ 45.000.000VNĐ
Thuế GTGT HHDV bán ra trong kỳ 200.000.000VNĐ
Thuế phải nộp trong kỳ 15.000.000VNĐ

♦ Tờ khai kỳ báo cáo có nộp thuế mà sau khi điều chỉnh chỉ liên quan đến việc nộp thừa hay thiếu .

– Đến ngày 20/11/2016 phát hiện ra thuế GTGT được khấu trừ của kỳ này chỉ là 12.500.000VNĐ(Nhiều lý do như: tiền mua máy tính cho con sếp , do hoá đơn bị mất,…).

– Hay  ngày 20/11/2016 phát hiện ra thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của HHDV mua vào trong kỳ là 62.580.210 (do công sai, do gõ nhầm hay gì gì đó) hoặc là số thuế GTGT còn được khấu trừ của kỳ trước chuyển sang là : 105.145.000

– Những trường hợp mà làm tăng hay là giảm số thuế GTGT phải nộp nộp của quí 3/2015 đều cần phải làm điều chỉnh lại các tờ khai và 01KHBS (vì làm thay đổi số thuế phải nộp ).

==>Điều chỉnh này cho đến kết quả nộp thiếu hay thừa

♦ Tờ khai kỳ báo cáo có nộp thuế mà sau khi điều chỉnh sẽ làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau.

Có 2 cách điều chỉnh như sau:

Thứ 1: Thời điểm điều chỉnh khác thời điểm báo cáo thuế của quí hiện tại.

– Khi rà soát, xem xét lại mà có phát hiện ra sai sót thì kế toán cần làm điều chỉnh ngay cho khớp với sổ sách kế toán.

Ví dụ : ngày 20/11/2016, có phát hiện ra kê khai quí 4/2015 sai , lẻ ra số TGTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 75.000.000 mà vì đã kê khai 35.000.000 , và con số này sai dẫn đến số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang các kỳ sau đều lệch đúng con số 40.000.000 này cho đến thời điểm hiện tại. và kế toán vào đúng tờ khai thuế GTGT quí 4/2015 chọn mục điều chỉnh để làm tờ khai điều chỉnh ( không ghi gì vào mục 37- 38 cả).

Sau khi nộp báo cáo điều chỉnh thì tất cả các số liệu đã trở thành đúng đến thời điểm hiện tại . (Không nên nhìn vào các tờ giấy in ra số liệu báo cáo trước  mà nhớ rằng số liệu được lập công thức đã được kế thừa với nhau) .

Khi đến kỳ báo cáo thuế quí 4/2016 trên tờ khai thì điền vào con số liệu đúng.

Thứ 2: Thời điểm điều chỉnh cùng lúc với báo cáo thuế của quí hiện tại.

– Khi phát hiện không nộp điều chỉnh quí 4/2015 mà lại làm điều chỉnh và nộp cùng một lúc với báo cáo thuế quí 4/2016 ( quí phát hiện ra sai sót khi kê khai), số chênh lệch 40.000.000 chính là số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ trước đã tăng lên, do đó ghi vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai 01GTGT. Và phải làm tờ kê khai điều chỉnh quí 4/2015 cùng lúc với tờ khai 01GTGT của quí nào mà mình ghi con số này vào.
– Tương tự vậy, trường hợp giảm số thuế GTGT được khấu trừ của kỳ trước thì cũng làm điều chỉnh nhưng ghi vào chỉ tiêu 37 trên tờ khao 01GTGT

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons