Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại và hàng bán bị trả lại

hóa đơn chiết khấu thương mại

1. Hóa đơn chiết khấu thương mại.

Theo khoản 22 điều 7 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính

hướng dẫn cụ thể cách kê khai thuế GTGT đối với hóa đơn chiết khấu thương mại:

Trường hợp 1: Giá bán trên hóa đơn là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại thì kê

khai theo hóa đơn GTGT thông thường.

Trường hợp 2: Số tiền chiết khấu, giảm giá được lập riêng trên một hóa đơn điều chỉnh và

kèm theo bảng kê số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, số thuế điều chỉnh thì được kê khai

như sau:

– Bên bán: kê khai âm vào bảng kê bán ra PL01-1/GTGT của tháng hoặc của quý xuất

hóa đơn hiện tại.

– Bên mua: kê khai âm vào bảng kê mua vào PL01-2/GTGT.

2. Hóa đơn hàng bán bị trả lại.

Khi lập hóa đơn hàng bán bị trả lại phải ghi rõ: Hàng bán bị trả lại người bán do không

đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT…

Như vậy: Hóa đơn hàng bán bị trả lại cũng giống như hóa đơn thông thường, chỉ khác 1

điều là:

+ Bên bán (bên bị trả): kê khai âm vào bảng kê bán ra PL01-1/GTGT.

+ Bên mua (bên trả lại hàng): kê khai âm vào bảng kê mua vào PL01-2/GTGT.

Hóa đơn được kê khai vào tháng hoặc quý phát sinh hóa đơn hàng bán bị trả lại (hiện tại).

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại Hà Nội

Khóa học thực tập Kế Toán Thuế thực tế tại Hà Nội

Khóa học tập sự Kế Toán Thuế thực tế tại Hà Nội

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons