Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách kê khai thuế hàng tiêu dùng nội bộ – biếu tặng

Cách kê khai thuế hàng tiêu dùng nội bộ - biếu tặng

Để hiểu rõ hơn về cách kê khai hàng hóa tiêu dùng nội bộ, hàng cho biếu tặng, trao đổi và trả thay lương cho người lao động. Công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể cách kê khai qua bài viết dưới đây.

Theo khoản 3 và 4 TT 219/2013/TT-BTC quy định:

Giá tính thuế giá trị gia tăng với hàng hóa, dịch vụ bao gồm hàng hóa dịch vụ mua ngoài hoặc cơ sở kinh doanh tự sản xuất dùng cho biếu tặng, trao đổi, trả thay lương và tiêu dùng nội bộ là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động.

1. Đối với hàng hóa biếu tặng.

– Bên bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, trả thay lương cho người lao động trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ tiếp tục quá trình sản xuất.

– Dùng hóa đơn, chứng từ với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, cho biếu tặng, hàng mẫu đối với tổ chức kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

– Đối với hàng hóa, dịch vụ biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn bán hàng dịch vụ cho khách hàng.

Kết luận:

Đối với hàng hóa cho, biếu tặng phải lập hóa đơn như bán hàng bình thường.

Khi mua hàng kê khai vào PL01-2/GTGT như thường.

Khi xuất hàng cho, biếu, tặng kê khai vào bảng kê bán ra PL01-1/GTGT như thường.

Chú ý: Chi phí quà biếu tặng không bị khống chế 15%, sẽ được trừ toàn bộ nếu có hóa đơn, chứng từ đầy đủ.

2. Đối với hàng xuất tiêu dùng nội bộ.

– Hàng hóa luân chuyển nội bộ để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất hoặc hàng hóa, dịch vụ cho cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động hoạt động kinh doanh thì không phải nộp thuế

GTGT.

– Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm hàng hóa, dịch vụ dùng để quảng cáo, khuyến mại, hàng thử mẫu, cho biếu tặng, trao đổi, trả thay lương người lao động trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ.

Kết luận: Khi xuất hàng hóa, luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục sản xuất thì không cần phải xuất hóa đơn chỉ cần lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons