Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách kiểm tra báo cáo tài chính nhanh và chính xác

cah-kiem-tra-bao-cao-tai-chinh

Có rất nhiều bạn kế toán khi đã lên được báo cáo tài chính nhưng lại không biết báo cáo tài chính đúng hay sai và cách xử lý khi báo cáo sai như thế nào? Công ty chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cụ thể qua bài viết sau.

– Việc đầu tiên cần kiểm tra đó là: kiểm tra xem tất cả các tài khoản kế toán trên bảng cân đối phát sinh có số dư đúng với bản chất của nó chưa.

– Kiểm tra số dư TK 131, 331 xem có khớp với công nợ phải thu của khách hàng và phải trả cho nhà cung cấp hay không, kiểm tra lại với công nợ thực tế với khách hàng và nhà cung cấp.

– Kiểm tra số dư TK 133 trên bảng cân đối số phát sinh đã trùng với các tờ khai thuế GTGT hàng tháng hay quý.

– Kiểm tra số dư TK “Chi phí trả trước” được bao nhiêu rồi đối chiếu với số tiền còn lại tren bảng phân bổ công cụ dụng cụ xem có trùng khớp với nhau không. Nếu không trùng khớp thì xem lại cách phân bổ công cụ dụng cụ hoặc định khoản kế toán bị sai.

– Kiểm tra số dư trên TK 156 và bảng chi tiết nhập xuất tồn kho xem có trùng khớp số liệu với nhau không. Nếu không khớp số liệu có thể do các nguyên nhân sau:

+ Định khoản sai tài khoản.

+ Xuất bán trước khi có hóa đơn nhập mua.

+ Đơn giá xuất bán tính sai khi nhận giá vốn hàng xuất bán.

– Kiểm tra TK 3334: đây là vấn đề thường kế toán thường sai sót. Kiểm tra số thuế TNDN 4 quý với số thuế TNDN phải nộp cả năm và làm bút toán điều chỉnh chi phí thuế TNDN (tăng hoặc giảm).

– Kiểm tra sổ quỹ tiền mặt: Nguyên tắc hạch toán sổ quỹ tiền mặt không được âm quỹ tại bất cứ thời điểm nào. Nếu tại 1 thời điểm nào đó âm quỹ thì kế toán phải xử lý ngay bằng các nghiệp vụ vay ngắn hạn cá nhân để bổ sung tiền mặt.

– Kiểm tra tài khoản ngân hàng so với sổ phụ ngân hàng đã đúng với số dư cuối kỳ 31/12. Nếu sai tìm lại định khoản các nghiệp vụ hàng tháng và có thể tìm dựa vào bảng sao kê ngân hàng.

– Kiểm tra doanh thu TK 511 có khớp với doanh thu của từng tháng trên tờ khai.

Cách kê khai cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập

Thủ tục và cách hạch toán thanh lý TSCĐ

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons