Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách làm bảng tính lương trên Excel

 

Để giúp cho các bạn kế toán mới đi làm hiểu rõ về cách tính tiền lương hàng tháng cho

nhân viên trong doanh nghiệp, công ty luật Newvision law xin hướng dẫn cụ thể các bạn

cách tính bảng lương trên Excel.

Căn cứ tính bảng lương dựa vào chứng từ: hợp đồng lao động, bảng chấm công, thang

bảng lương, quy chế tiền lương…

Đây là mẫu bảng tính lương trên Excel:

Bảng tính lương

Cách tính các chỉ tiêu trên bảng tính lương.

1. Cột “Họ và tên”: đưa toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp cần tính lương trong

2. Cột “Chức vụ”: ghi rõ chức vụ của từng người lao động trong doanh nghiệp.

3. Cột “Lương cơ bản”: là lương thể hiện trên hợp đồng lao động.

4. Cột “Lương HĐ/tháng”: là lương thực trả trên một tháng làm việc đầy đủ. Mức lương

này cao hơn mức lương cơ bản vì còn cộng thêm các khoản phụ cấp.

5. Cột “Ngày công thực tế”: ngày công thực tế đi làm.

6. Cột “Lương thực tế”: = Lương HĐ/tháng * Ngày công thực tế / Ngày công hành chính

7. Cột “Các khoản phụ cấp”: Xem chi tiết tại quy chế của công ty và hợp đồng lao động:

Tiền phụ cấp ăn giữa ca và ăn trưa: không vượt quá 680.000 đồng/tháng.

Tiền phụ cấp trang phục: không vượt quá 5.000.000 đồng/năm (đối với phụ cấp bằng

Tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại không vượt quá theo quy định của Nhà nước.

Tiền làm thêm giờ, tăng ca, ngày lễ: Làm tăng ca, ít nhất 150%

Làm ngày nghỉ, ít nhất 200%

Làm ngày lễ, ít nhất 300%

8. Cột “Tổng lương”: = Lương thực tế + Các khoản phụ cấp.

9. Cột “Các khoản trích theo lương” (do công ty đóng):

Kinh phí công đoàn: KPCĐ = Lương cơ bản * 2%

Bảo hiểm xã hội: BHXH = Lương cơ bản * 18%

Bảo hiểm y tế: BHYT = Lương cơ bản * 3%

Bảo hiểm thất nghiệp: BHTN = Lương cơ bản * 1%

10. Cột “Các khoản trích theo lương” (do người lao động đóng):

Bảo hiểm xã hội: BHXH = Lương cơ bản * 8%

Bảo hiểm y tế: BHYT = Lương cơ bản * 1.5%

Bảo hiểm thất nghiệp: BHTN = Lương cơ bản * 1%

11. Cột “Các khoản giảm trừ người phụ thuộc” (nếu có): một người phụ thuộc được giảm

trừ 3.600.000 đồng/tháng (phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh).

12. Cột “Thuế TNCN”: Căn cứ vào bảng tính thuế TNCN (= TNTT * 20%).

13. Cột “Tạm ứng”: Căn cứ vào bảng tổng hợp tạm ứng.

14. Cột “Thực lĩnh”: = Lương thực tế – Các khoản trích trừ vào lương người lao động –

Tạm ứng – Thuế TNCN.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons