Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách làm báo cáo tài chính theo tháng chi tiết nhất 2016

Lịch chi tiêt cho năm 2016:

banner-cuoi-daotaoketoanthuchanh

Thời hạn nộp thuế và các báo cáo thuế năm 2015 
Tháng 1 năm 2016
Ngày 10: hạn chót là ngày 30/01/2016
– Thuế môn bài năm 2016
– Tờ khai thuế môn bài năm 2016 trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ
Ngày 20: ngày hạn chót
– Tờ khai thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên và TNCN thường xuyên tháng 12/2015
– Những loại thuế phát sinh trong tháng 12/2015
– Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV năm 2015
– Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV năm 2015
Ngày 30: 
– Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2015
– Thuế TNCN quý IV/2015
Ngày 31:
– Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2015
– Thuế TNDN tạm tính quý IV/2015
Tháng 2 năm 2016
Ngày 20:
Thuế giá trị gia tăng : 
-Hồ sơ khai thuế: Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2016
– Bảng kê hóa đơn, chứng từ, dịch vụ bán ra: PL 01-1_GTGT
– Bảng kê hóa đơn, chứng từ , dịch vụ mua vào: PL 01-2_GTGT
– Hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế tháng 1/2016: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02 năm 2016.
Tháng 3 năm 2016
Ngày 20:
-Tờ khai thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2016
-Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2016
Ngày30:
-Báo cáo tài chính năm 2016
-Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2015
-Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2015
-Thuế TNDN năm 2015
Tháng 4 năm 2016
Ngày 20 
-Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 3/2016
-Các loại thuế phát sinh trong tháng 3/2016
-Báo cáo sử dụng hóa đơn quý I năm 2016
Ngày 30 
– Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2016
– Thuế TNCN Quý I/2016
– Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý I/2016
– Thuế TNDN tạm tính Quý I/2016
– Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý I/2016 với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tháng 5 năm 2016
Ngày 20:
-Tờ khai thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 4/2016
-Các loại thuế phát sinh tháng 4/2016
Tháng 6 năm 2016
Ngày 20:
– Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 5/2016
– Các loại thuế phát sinh trong tháng 5/2016
Tháng 7 năm 2016
Ngày 20
– Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 6/2016
– Các loại thuế phát sinh trong tháng 6/2016
– Báo cáo sử dụng hóa đơn quý II/2016
– Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý II/2016
Ngày 30 
– Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2016
• Thuế TNCN Quý II/2016
• Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý II/2016
• Thuế TNDN tạm tính Quý II/2016
• Thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý II/2016 với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tháng 8 năm 2016
Ngày 20
– Tờ khai thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 7/2016
– Các loại thuế phát sinh trong tháng 7/2016
Tháng 9 năm 2016
Ngày 20:
– Tờ khai thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 8/2016
– Các loại thuế phát sinh trong tháng 8/2016
Tháng 10 năm 2016
Ngày 20
– Tờ khai thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 9/2016
– Các loại thuế phát sinh trong tháng 9/2016
– Báo cáo sử dụng hóa đơn quý III/2016
– Báo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý III/201
Ngày 30
– Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2016
– Thuế TNCN Quý III/2016
– Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý III/2016
– Nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2016
– Hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý III/2016 với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tháng 11 năm 2016
Ngày 20 
– Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 10/2016
– Các loại thuế phát sinh trong tháng 10/2016
Tháng 12 năm 2016
Ngày 20
– Tờ khai thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên và TNCN thường xuyên tháng 11/2016
– Các loại thuế phát sinh trong tháng 11/2016
Tháng 1 năm 2017
Ngày 10:
– Thuế môn bài năm 2016
– Tờ khai thuế môn bài năm 2016 trường hợp công ty thay đổi vốn điều lệ
Ngày 20:
– Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 12/2016
– Các loại thuế phát sinh trong tháng 12/2016
– Báo cáo sử dụng hóa đơn quý IV/2016
– Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý IV/2016
Ngày 30
– Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2016
– Thuế TNCN quý IV/2016
Ngày 31
– Tờ khai thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016
– Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2016
– Hạn nộp Thuế TNDN tạm tính quý IV/2016 đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tháng 2 năm 2017
Ngày 20:
– Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 1/2017
– Các loại thuế phát sinh trong tháng 1/2017
Tháng 3 năm 2017
Ngày 20
– Tờ khai Thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế TNCN thường xuyên tháng 2/2017
– Các loại thuế phát sinh trong tháng 2/2017
Ngày 30 
– Báo cáo tài chính năm 2016
– Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2016
– Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2016
– Thuế TNDN năm 2016
– Thuế TNCN năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016: hạn chót ngày 31/03/2017
– Báo cáo tài chính năm 2016:

– Bảng cân đối kế toán số B 01 – DN- Báo cáo hoạt động kinh doanh  số B 02 – DN- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  số B 03 – DN- Bản thuyết minh báo cáo tài chính số B 09 – DN

– Ngoài ra có Cơ Quan Thuế yêu cầu nộp thêm: 
– Bảng cân đối tài khoản.
– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
– Phụ lục – kết quả hoạt động SXKD ( 03-01/TNDN)
– Tinh hình thực hiện nghĩa vụ thuế
– Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2016
– Nộp Thuế TNDN năm 2015 nếu có lãi, nếu lỗ phải làm thêm phụ lục 03-2A- TNDN chuyển lỗ năm trước sang.
– Đối với khai quyết toán thuế TNDN khi kết thúc năm 2015 gồm: tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN (ban hành kèm thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính) và phụ lục miễn, giảm thuế TNDN Mẫu 01/MGT-TNDN (ban hành kèm thông tư 140/2012/TT-BTC).
– Nộp thuế TNDN cho kho bạc.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons