Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision article source

Cách lập báo cáo lưu chuyên tiền tệ trực tiếp hoặc gián tiếp

http://moydomkursk.ru/map352  

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một phần các báo cáo tài chính mà DN phải lập để cung cấp thông tin cho đối tượng sử dụng.
Theo chuẩn kế toán số 24 : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong DN.

Cách làm báo cáo luân chuyển tiền trực tiếp và gián tiếp
“ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận của báo cáo tài chính, cung cấp thông tin giúp người  sử dụng đánh giá thay đổi trong tài sản thuần, cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền, khả năng thanh toán của doanh nghiệp trong việc tạo các luồng tiền trong quá trình hoạt động kinh doanh. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp tăng khả năng đánh giá khách quan hoạt động kinh doanh của DN và khả năng so sánh  giữa các DN vì nó loại trừ được ảnh hưởng việc sử dụng các phương pháp kế toán khác nhau cho một giao dịch và hiện tượng.”
DN phải báo cáo luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo 2 phương pháp sau :

– Phương pháp lưu chuyển tiền trực tiếp : Theo phương pháp này chỉ tiêu phản ánh luồng tiền vào và luồng tiền ra được viết trong báo cáo và được xác định bằng 1 trong 2 cách sau đây:
+ Phân tích và tổng hợp luồng tiền trực tiếp các khoản tiền thu và chi theo nội dung thu, chi từ các ghi chép kế toán của DN.
+ Điều chỉnh doanh thu, giá vốn bán hàng và khoản mục khác trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :

. Thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, khoản phải thu và các khoản phải trả cho hoạt động kinh doanh ;
. Các khoản mục không phải bằng tiền khác ;
. Luồng tiền liên quan hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

http://mayincusaigon.com/map251 – Phương pháp lưu chuyển tiền gián tiếp : Các chỉ tiêu về luồng tiền xác định trên cơ sở lấy tổng lợi nhuận trước thuế và điều chỉnh cho các khoản thu chi :

+ Những khoản doanh thu, chi phí không phải bằng tiền như khấu hao tài sản cố định, dự phòng…
+ Lỗ, lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện ;
+ Tiền đã nộp thuế thu nhập DN
+ Thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, những khoản phải thu, chi từ hoạt động kinh doanh (trừ thuế thu nhập và các khoản phải nộp khác sau thuế thu nhập DN);
+ Lỗ, lãi từ hoạt động đầu tư
Trong bài viết này, chỉ ra một số sự khác nhau giữa 2 phương pháp và cũng là ưu, nhược điểm của chúng, căn cứ cho kế toán và người sử dụng báo cáo chọn lựa phương pháp lập báo cáo và cung cấp thông tin hợp lý với đơn vị mình.
Nói chung, về nguyên tắc, giữa 2 phương pháp này không khác nhau là bao. Chỉ có sự khác biệt duy nhất là cách trình bày các thay đổi trong tài sản thuần hoạt  động kinh doanh.  Cách trình bày về lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư, họat động tài chính không có sự khác nhau.
Cụ thể, đối với phương pháp lưu chuyển tiền trực tiếp : các luồng tiền chi, thu theo từng nội dung chi, thu phí trình bày phù hợp với báo cáo kết quả kinh doanh. Báo cáo cung cấp  thông tin trực tiếp về từng luồng tiền chi, luồng tiền thu của hoạt động kinh doanh.
Điều này gây ra hạn chế là không cho thấy được mối liên hệ : kết quả sản xuất kinh doanh và kết quả lưu chuyển tiền từ hoạt động này. Đồng thời, số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ khó kiểm tra, đối chiếu được các số liệu từ báo cáo tài chính khác .
Còn đối với phương pháp báo cáo lưu chuyển tiền gián tiếp:  cho phép tính toán, xác định luồng tiền từ kinh doanh trên cơ sở lấy tổng lợi nhuận trước thuế và điều chỉnh các khoản thu, chi không phải là tiền, thay đổi vốn lưu động và các khoản tiền lưu chuyển không phải từ kinh doanh. Từ đó, báo cáo thể hiện mối liên hệ giữa kết quả kinh doanh với kết quả lưu chuyển tiền cách cụ thể, chi tiết. Công việc tính toán đơn giản, đối chiều với các số liệu trong các báo cáo tài chính khác, dễ kiểm tra .

source  

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons