Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách sử dụng hàm SUMIF trong kế toán

Công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể cách sử dụng hàm Sumif trong Excel để làm các công việc kế toán như: Kết chuyển các bút toán cuối kỳ, tổng hợp số liệu từ Nhật ký chung lên bảng cân đối phát sinh…

ham-sumif-trong-ke-toan-excel-2

 1. Công dụng của hàm Sumif trong kế toán Excel.
 • Kết chuyển các bút toán cuối kỳ.
 • Tổng hợp số liệu từ Nhật ký chung lên phát sinh Nợ – Có trên bảng cân đối số phát sinh tháng và năm.
 • Tổng hợp số liệu từ Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho lên Bảng Nhập xuất tồn.
 • Tổng hợp số liệu từ Nhật ký chung lên cột phát sinh Nợ – Có trên Bảng tổng hợp phải thu, phải trả khách hàng.
 • Các bảng tính liên quan.
 1. Tác dụng hàm Sumif.

Hàm Sumif là hàm tính tổng theo điều kiện:

 • Dãy ô điều kiện: Là dãy ô chưa điều kiện cần tính. Cụ thể là dãy ô chứa tài khoản trong cột tài khoản Nợ – Có trên Nhật ký chung hoặc dãy ô chứa mã hàng trên Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho…
 • Điều kiện cần tính: Phải có tên trong dãy ô điều kiện. Cụ thể là tài khoản cần tính trên Nhật ký chung hoặc mã hàng trên kho hoặc tài khoản cần tổng hợp trên Bảng cân đối phát sinh…
 • Dãy ô tính tổng: Là dãy ô chứa giá trị trong cột phát sinh Nợ – Có trên Nhật ký chung hoặc ô chứa dãy giá trị trong cột số lượng hoặc thành tiền trên kho trên Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho. Dãy ô tính tổng và dãy ô điều kiện phải tương ứng với nhau: điểm đầu và điểm cuối phải tương ứng với nhau.
 • Cú pháp:

=SUMIF(Dãy ô điều kiện, Điều kiện cần tính, Dãy ô tính tổng)

(F4 – 1 lần)         (F4 – 3 lần)                 (F4 – 1 lần)

Sau khi thực hiện xong ấn “ENTER”

 • Khi muốn tuyệt đối, tương đối dòng hoặc cột:

+ F4 – 1 lần: Để có giá trị tuyệt đối là cố định cột và cố định dòng.

+ F4 – 2 lần: Để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng là cố định dòng và thay đổi cột.

+ F4 – 3 lần: Để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột là cố định cột và thay đổi dòng.

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons