Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách sửa mẫu hóa đơn GTGT viết sai

Cách sửa mẫu hóa đơn gtgt khi viết saiI. Cách sửa mẫu hóa đơn GTGT viết sai chưa xé khỏi cuống giao cho khách hàng

Đối với bất kỳ một lỗi sai nào trên hóa đơn như sai mã số thuế, sai địa chỉ, sai số tiền,… nhưng chưa xé khỏi cuống thì xử lý như sau:

– Gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn đã viết sai tại cuống của quyển hóa đơn.

– Viết lại  mẫu hóa đơn gtgt mới thay thế hóa đơn mới đã viết sai.

 II. Hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống

1, Hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng

Đối với trường hợp này, kế toán cần xử lý như sau:

– Gạch chéo các liên hóa đơn viết sai.

– Xuất hóa đơn mới giao cho khách hàng.

– Lưu trữ hóa đơn viết sai, kẹp lại tại cuống của quyển hóa đơn để giải trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

2, Hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống, giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai

Đối với trường hợp kế toán viết sai thông tin trên hóa đơn, đã xé khỏi cuống và giao cho khách hàng nhưng cả hai bên đều chưa kê khai thuế thì với bất kỳ lỗi sai như sai số tiền, sai mã số thuế,… thì kế toàn đều xử lý như sau:

– Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập theo Biên bản thu hồi hóa đơn.

Chú ý: Sau khi thu hồi hóa đơn viết sai, kế toán gạch chéo các liên và lưu trữ tại cuống của quyển hóa đơn để giải trình với cơ quan thuế.

– Xuất hóa đơn mới giao cho khách hàng

Chú ý: Ngày ghi trên hóa đơn mới là ngày lập biên bải thu hồi hóa đơn

Ví dụ: Ngày 03/07/2016 trung tâm đào tạo kế toán Newvision xuất 1 hóa đơn nhưng đến ngày 07/07/2016 phát hiện hóa đơn đó bị sai thì lập một biên bản thu hồi hóa đơn và xuất một hóa đơn mới giao cho khách hàng vào ngày 07/07/2016.

– Dùng hóa đơn mới viết để kê khai thuế.

Chú ý: Hóa đơn đã bị thu hồi không kê khai, hạch toán.

  1. Hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống, giao cho khách hàng và đã kê khai

Đối với trường hợp 1 trong 2 bên hoặc cả 2 bên đã kê khai mẫu hóa đơn gtgt viết sai hóa đơn với cơ quan thuế, thì kế toán xử lý như sau:

TH1: Hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng vẫn ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh nữa.

TH2: Nếu mẫu hóa đơn gtgt viết sai mã số thuế, ngày, tháng,… không ảnh hưởng đến thuế GTGT phải nộp và khấu trừ:

Với trường hợp này, kế toán cần xử lý :

– Hai bên lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, trong hóa đơn

– Người bán lập hóa đơn điều chỉnh. Trong đó, hóa đơn ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu…

– Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn điều chỉnh, bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra, bên mua kê vào bảng kê mua vào .

Chú ý : Chỉ tiêu : “Doanh thu và Thuế GTGT” ghi bằng “0”.

TH3. Hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá … ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế:

Đối với TH này, kế toàn cần xử lý :

– Hai bên lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót,

– Người bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế GTGT…, GTGT cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được phép ghi số âm (-).

– Kỳ kê khai hiện tại, căn cứ vào mẫu hoá đơn GTGT điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, thuế đầu vào trên bảng kê khai.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons