Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách tính lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức từ ngày 01/07/2017

Ngày 12/05/2017, Bộ nội vụ vừa ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và xã hội, theo đó có một số điểm nổi bật cụ thể như sau:

1 phàn Thông tư số 02/2017/TT-BNV

                                                      1 phần Thông tư số 02/2017/TT-BNV

1. Tăng mức lương cơ sở của cán bộ, công chức và người lao động từ 01/07/2017

− Bắt đầu từ ngày 01/07/2017 mức lương, phụ cấp (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu, nếu có) và hoạt động phí của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư 02/2017/TT-BNV được tính theo mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng .

− Từ ngày 01/07/2017 các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương cơ sở được tính lại tương ứng.

2. Cách tính lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức nhà nước từ ngày 01/7/2017

− Công thức tính mức lương:

Mức lương = Mức lương cơ sở (1.300.000 đồng/tháng) × Hệ số lương hiện hưởng

− Công thức tính mức phụ cấp:

+ Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở (1.300.000 đồng/tháng) × Hệ số phụ cấp hiện hưởng

+ Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp = [Mức lương + Mức phụ cấp chức vụ (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] × Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.

+ Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành

− Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

Mức tiền  = Mức lương cơ sở 1(.300.000 đồng/tháng) × Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng.

Thông tư 02/2017/TT-BNV có hiệu lực thi hành bắt đầu kể từ ngày 01/07/2017, theo đó bãi bỏ Thông tư 05/2016/TT-BNV.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons