Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách tính phụ cấp đối với giáo viên mới nhất

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang tiến hành xây dựng thông tư hướng dẫn một số điều tại Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định về phụ cấp đối với giáo viên, cụ thể là về công thức tính các loại phụ cấp đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục trên cả nước như sau:

Ảnh minh họa (Nguồn:internet)

                                                Ảnh minh họa (Nguồn:internet)

I. Phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo dạy tích hợp

Được quy định tại Điều 6 Nghị định số 113/2015/NĐ-CP

1. Phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo dạy tích hợp.

− Công thức tính như sau:

[Tiền phụ cấp đặc thù] = {[(Hệ số lương theo ngạch, bậc) + (hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng)] x Mức lương cơ sở} / {Số giờ dạy định mức trong năm/12 (tháng)} x {Số giờ dạy tích hợp thực tế trong tháng} x 10%

Ví dụ: A là nhà giáo dạy tích hợp trong trường đại học; hệ số lương hiện hưởng 4,98; mức phụ cấp thâm niên vượt khung hiện hưởng 5%; mức lương cơ sở 1.210.000 đồng; số giờ dạy định mức trong năm là 450 giờ; số giờ dạy tích hợp thực tế trong tháng là 20 giờ. Tiền phụ cấp đặc thù mà A được hưởng hàng tháng tính như sau:

Tiền phụ cấp đặc thù = [(4,98 + 5% × 4,98) × 1.210.000 đồng] / [450 giờ/12 (tháng)] × 20 giờ × 10% = 337.445 đồng.

2. Phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo là nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy thuốc ưu tú, nhà giáo ưu tú trở lên và người có trình độ kỹ năng nghề cao dạy thực hành.

− Công thức tính như sau:

{Tiền phụ cấp đặc thù} = {[Hệ số lương theo ngạch, bậc + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng] x Mức lương cơ sở} / {Số giờ dạy định mức trong năm/12 (tháng)} x {Số giờ dạy thực hành thực tế trong tháng} x 10%.

Ví dụ: B là nhà giáo có chứng nhận bậc thợ 6/7 dạy thực hành trong trường cao đẳng; hệ số lương hiện hưởng 3,66; mức lương cơ sở 1.210.000 đồng; số giờ dạy định mức trong năm là 400 giờ; số giờ dạy thực hành thực tế trong tháng là 15 giờ. Tiền phụ cấp đặc thù mà B được hưởng hàng tháng tính như sau:

Tiền phụ cấp đặc thù = (3,66 x 1.210.000 đồng) / [400 giờ /12 (tháng)] x 15 giờ x 10% = 199.287 đồng.

Ảnh minh họa (Nguồn:internet)

                                     Ảnh minh họa (Nguồn:internet)

Có thể bạn quan tâm: dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại kế toán Newvision

II. Đối với giáo viên chuyên trách dạy người khuyết tật

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 113/2015/NĐ-CP thì: 

1. Phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy người khuyết tật hàng tháng

− Công thức tính như sau:

{Tiền phụ cấp ưu đãi} = {[Hệ số lương theo ngạch, bậc] + [hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng]} x {Mức lương cơ sở} x {Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng}

Ví dụ: C là nhà giáo chuyên trách dạy người khuyết tật trong lớp học dành riêng cho người khuyết tật thì mức phụ cấp ưu đãi được hưởng là 70%; hệ số lương hiện hưởng 3,66; mức lương cơ sở 1.210.000 VNĐ. Tiền phụ cấp ưu đãi mà C được hưởng hàng tháng tính như sau:

Tiền phụ cấp ưu đãi = 3,66 × 1.210.000 VNĐ × 70% = 3.100.020 VNĐ

2. Phụ cấp trách nhiệm công việc dạy người khuyết tật hàng tháng

− Công thức tính như sau:

{Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc} = {Mức phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng} x {Mức lương cơ sở}

Ví dụ: D tại ví dụ 1 thuộc khoản 2 Điều này được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,3. Tiền phụ cấp trách nhiệm dạy người khuyết tật mà D được hưởng hàng tháng tính như sau:

Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc = 0,3 x 1.210.000 đồng = 363.000 đồng.

Tham khảo thêm: in hóa đơn gtgt giá rẻ tại hà nội

III. Đối với  nhà giáo không chuyên trách dạy người khuyết tật

Căn cứ vào các quy định tại Khoản 2 Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 113/2015/NĐ-CP

1. Phụ cấp ưu đãi dạy người khuyết tật hàng tháng

− Công thức tính như sau:

{Tiền phụ cấp ưu đãi} = {[(Hệ số lương theo ngạch,  bậc) + (hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng)] x [Mức lương cơ sở]}/ {Số giờ dạy định mức trong năm/12 (tháng)} x {Số giờ dạy người khuyết tật thực tế trong tháng} x {Mức phụ cấp ưu đãi được hưởng}

Ví dụ: E là nhà giáo không chuyên trách dạy người khuyết tật trong lớp học dành riêng cho người khuyết tật thì mức phụ cấp ưu đãi được hưởng là 40%; hệ số lương hiện hưởng 3,66; mức lương cơ sở 1.210.000 đồng; số giờ dạy định mức trong năm là 480 giờ; số giờ dạy người khuyết tật thực tế trong tháng là 20 giờ. Tiền phụ cấp ưu đãi mà E được hưởng hàng tháng tính như sau:

Tiền phụ cấp ưu đãi = (3,66 x 1.210.000 đồng) / [480 giờ/12 (tháng)] x 20 giờ x 40% = 885.720 đồng.

2. Phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng

− Công thức tính như sau:

{Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc} = {[Mức phụ cấp trách nhiệm công việc được hưởng] x [Mức lương cơ sở]} / {Số giờ dạy định mức trong năm/12 (tháng)} x {Số giờ dạy người khuyết tật thực tế trong tháng}

Ví dụ: Trường hợp F là nhà giáo chuyên trách dạy người khuyết tật trong lớp học dành riêng cho người khuyết tật thì mức phụ cấp ưu đãi được hưởng là 70%; hệ số lương hiện hưởng 3,66; mức lương cơ sở 1.210.000 VNĐ được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 0,3. Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc mà F được hưởng hàng tháng tính như sau:

Tiền phụ cấp trách nhiệm công việc = (0,3 x 1.210.000 đồng) / [480 giờ / 12 (tháng)] x 20 giờ = 181.500 đồng

IV. Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

{Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm} = {[Mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng] x [Mức lương cơ sở]} / [Số giờ dạy định mức trong năm/12 (tháng)] x {Số giờ dạy thực hành, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực tế trong tháng}

Ví dụ: G là nhà giáo dạy thực hành nghề Hàn tại xưởng thực hành của trường (tiếp xúc trực tiếp với khí độc) thì mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được hưởng là 0,1; mức lương cơ sở 1.210.000 đồng; số giờ dạy định mức trong năm là 480 giờ; số giờ thực hành thực tế trong tháng là 30 giờ. Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà G được hưởng hàng tháng tính như sau:

Tiền phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm = (0,1 x 1.210.000 đồng) / [480 giờ / 12 (tháng)] x 30 giờ = 90.750 đồng.

Xem thêm: dịch vụ kiểm toán tại hà nội

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons