Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách tính thuế TNCN đối với lao động thời vụ, thử việc

thuế thu nhập cá nhân

Để hiểu rõ hơn về cách tính thuế TNCN đối với người lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng, công ty chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể cách tính thuế TNCN cho người lao động thời vụ, thử việc hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng.

Đối với các cá nhân, tổ chức trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức thu nhập trên 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế TNCN mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Nếu cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa phải khấu trừ thuế TNCN.

Cá nhân phải làm cam kết đăng ký thuế và mã số thuế tại thời điểm cam kết. Cá nhân phải cam kết chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình và trường hợp phát hiện ra gian lận sẽ phải xử lý theo quy định pháp luật.

Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập phải vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ và nộp cho cơ quan thuế.

Kết luận: Những lao động thời vụ, thử việc hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng có:

– Thu nhập dưới 2.000.000 đồng/lần thì khi trả lương, kế toán chỉ cần giữ chứng minh thư photo và kèm theo hợp đồng lao động, chứng từ thanh lý tiền lương, bảng chấm công.

– Thu nhập trên 2.000.000 đồng/lần thì khi trả lương, kế toán khấu trừ 10% thuế TNCN trên thu nhập.

– Nếu thu nhập trên 2.000.000 đồng/lần khi trả lương mà không muốn bị khấu trừ thuế TNCN thì làm cam kết các khoản giảm trừ cho tới mức chưa phải khấu trừ, kế toán tạm thời không khấu trừ thuế TNCN.

Cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại và hàng bán bị trả lại

Mức lương cơ sở năm 2016

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons