Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách tính thuế TNCN từ tiền lương năm 2017

Mục đích nhằm giúp mọi người phần nào sự thuận tiện cũng như dễ dàng hơn trong việc tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của năm 2017, để giải quyết vấn đề này thì nay Trung tâm kế toán Newvision xin trình bày một cách chi tiết nhất cách tính thuế TNCN 2017 như sau:

1. Những điểm cần lưu ý trước khi thực hiện việc tính thuế TNCN

a. Thời điểm để xác định thu nhập chịu thuế TNCN

 Là thời điểm mà tổ chức hay cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế (Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

b. Phương pháp tính thuế TNCN

– Tính theo biểu lũy tiến từng phần: Đối với lao động có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên.

– Khấu trừ 10%: Đối với trường hợp không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên.

– Khấu trừ 20%: Đối với cá nhân không cư trú (thồng thường sẽ là người nước ngoài) thì được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân với thuế suất  20%.

2. Hướng dẫn cách tính thuế TNCN

a. Đối với cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Bao gồm cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi.

– Trường hợp mà cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động đó thì tổ chức hay cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện việc khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần (Theo Điểm b Khoản 1 Điều 25 của Thông tư 111/2013/TT-BTC).

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế TNCN

X

Thuế suất

♦ Thu nhập tính thuế TNCN

Thu nhập tính thuế TNCN

=

Thu nhập chịu thuế TNCN

Các khoản giảm trừ

– Thu nhập chịu thuế là tổng số thu nhập cá nhân nhận được từ tổ chức chi trả, không bao gồm các khoản chi phí sau:

+ Tiền ăn giữa ca, ăn trưa: Theo Khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì sẽ không được vượt quá tối đa là 730.000 đồng/người/tháng.

+ Phụ cấp điện thoại: Công văn 1166/TCT-TNCN ngày 21/3/2016 của Tổng cục Thuế

“Về Khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân: Trường hợp Khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân nếu được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại mt trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập th; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tp đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chu thuế thu nhp doanh nghip thì Khoản chi tiền điện thoại cho cá nhân là thu nhập được tr khi xác định thu nhp chịu thuế TNCN. Trường hợp đơn vị chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phn chi cao hơn mức khoán chi quy định phi tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.”

+ Phụ cấp trang phục: Theo Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC là không vượt quá mức 5.000.000 đồng/người/năm.

+ Tiền công tác phí: Tại Công văn 1166/TCT-TNCN ngày 21/3/2016

Về Khoản tiền công tác phí: Trường hợp các Khoản thanh toán tin công tác phí như tiền vé máy bay, tiền lưu trú, tiền taxi và tiền ăn của các cá nhân đi công tác được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thì các Khoản thanh toán tin công tác phí này là Khoản thu nhập được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.”

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc và0 ban ngày và trong giờ.

+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không chịu thuế TNCN: Chi tiết tại đây

– Các khoản giảm trừ bao gồm:

+ Giảm trừ gia cảnh:

  • Đối với bản thân: 9.000.000 VNĐ/người/tháng.
  • Đối với người phụ thuộc: 3.600.000 VNĐ/người/tháng.

+ Các khoản bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN và BHNN trong một số các lĩnh vực đặc biệt.

+ Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

♦ Thuế suất

Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ việc kinh doanh, từ tiền lương và tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế TNCN, cụ thể:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60 Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52

25

6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

b. Đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hay có ký nhưng dưới 3 tháng

– Tiến hành việc khấu trừ thuế TNCN theo từng lần chi trả thu nhập từ 2.000.000 VNĐ trở lên như sau:

+ Đối với cá nhân cư trú: khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/lần (không phân biệt có hay không có mã số thuế ).

∗ Lưu ý:

– Trường hợp mà cá nhân có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ được nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập phải làm cam kết (theo mẫu Cam kết số 02/CK-TNCN , Thông tư 92/2015/TT/BTC) gửi cho tổ chức trả thu nhập để từ đó tổ chức trả thu nhập sẽ làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

– Người làm cam kết 02 bắt buộc phải có mã số thuế tại thời điểm làm cam kết.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập thì tổ chức mà trả thu nhập sẽ không khấu trừ thuế. Khi kết thúc năm tính thuế đó thì tổ chức trả thu nhập cần phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp lại cho cơ quan thuế. Cá nhân mà làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận thì sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

c. Đối với cá nhân không cư trú

– Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân với số thuế suất 20%.

Có thể bạn quan tâm: File Excle tính tiền thuế thu nhập cá nhân năm 2017

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons