Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision generic Lyrica online

Cách viết Bản cam kết để không khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân

Nhằm giải đáp thắc mắc về việc khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động và làm thế nào để không khấu trừ 10% thuế đó thì dưới đây là hướng dẫn viết Bản cam kết mẫu số 02/CK-TNCN Effexor để phục vụ cho vấn đề này:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC http://genericdtx.com  và Thông tư số 92/2015/TT-BTC sildenafil20citrate.com thì:

− Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao hay tiền chi khác cho cá nhân cư trú phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chả cho cá nhân nếu không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên online pharmacy.

prednisone  

− Trong trường hợp mà cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo mức 10% nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập đó sẽ làm cam kết (Bản cam kết theo generic levitra mẫu số 02/CK-TNCN của Thông tư 92/2015/TT-BTC) và gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập lấy đó làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

levitra vs viagra >>Bản cam kết mẫu số 02/CK-TNCN 

ban-cam-ket-mau-so-02-ck-tncn

http://eblanpharmacy.com/243.html                                                            Bản cam kết mẫu số 02/CK-TNCN order Modafinil

Tất cả những gì mà cá nhân làm cam kết khi viết cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, nếu có phát hiện thấy sự gian lận thì sẽ xử lý theo quy định của Luật quản lý thuếsố 78/2006/QH11 viagra prices Levitra

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons