Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách xử lý hóa đơn GTGT xuất sai thuế suất khi bị kiểm tra

Tổng cục thuế ban hành Công văn số 554/TCT-CS vào ngày 22/02/2017, nội dung công văn đề cập tới hướng dẫn về việc khấu trừ thuế GTGT.

Căn cứ vào Tiết b, Khoản 5, Điều 12 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì theo đó:

Nếu trong hoá đơn ghi sai về mức thuế suất thuế GTGT nhưng doanh nghiệp chưa tự diều chỉnh lại được mà bị cơ quan thuế kiểm tra và phát hiện thì cần phải xử lý như sau:

anh-minh-hoa

                                                                Ảnh minh họa (#internet)

– Đối với các cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ:

+ Theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật vể thuế GTGT thì nếu thuế suất thuế GTGT mà ghi trên hóa đơn mua vào cao hơn so với thuế suất đã được quy định thì việc khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất đã được quy định.

+ Trường hợp mà xác định được bên bán đã kê khai và nộp thuế teo đúng với thuế suất ghi trên hóa đơn thì sẽ được khấu trừ thuế đâu vào theo thuế suất được ghi trên hóa đơn đó nhưng bắt buộc phải có sự xác nhận của cơ quan thuế trực tiếp quản lý người bán.

+ Trường hợp mà thuế suất GTGT ghi trên hóa đơn lại thấp hơn so với thuế suất được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì việc khấu trừ thuế đầu vào sẽ được khấu trừ theo thuế suất được ghi trên hóa đơn.

– Đối với các cơ sở kinh doanh bán hàng hóa , dịch vụ:

+ Trường hợp mà cơ sở kinh doanh khi nhập khẩu hàng hóa đã khai và nộp thuế GTGT tại các khâu nhập khẩu và khi bán cho người tiêu dùng thì đã lập hóa đơn ghi thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn GTGT bán ra sẽ đúng bằng với mức thuế suất thuế GTGT mà đã khai, nộp thuế ở khâu nhập khẩu đó nhưng mức thuế suất thuế GTGT đã được khai ở khâu nhập khẩu và bán ra nội địa lại thấp hơn so với thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT và cơ sở kinh doanh không thể thu them được tiền của khách hàng thì số tiền mà đã thu của khách hàng theo hóa đơn GTGT được xác định là giá đã có thiế GTGT  theo thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy pham pháp luật về thuế GTGT làm cơ sở để xác định đúng số thuế GTGT phải nộp và xác định doanh thu để tính thuế TNDN.

Có thể bạn quan tâm: in hóa đơn giá trị gia tăng tại hà nội

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons