Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cách xử lý viết sai hóa đơn giá trị gia tăng

cách xử lý hóa đơn giá trị gia tăng

Viết sai hóa đơn giá trị gia tăng như viết sai hóa đơn tên công ty, mã số thuế, tên hàng

hóa, địa chỉ… là điều đôi khi không tránh khỏi. Công ty chúng tôi xin hướng dẫn các bạn

cách xử lý hóa đơn viết sai.

Căn cứ vào thông tư 39/2014/TT-BTC và thông tư 26/2015/TT-BTC:

I. Phát hiện hóa đơn viết sai khi chưa giao cho khách hàng.

1. Viết sai hóa đơn nhưng chưa xe khỏi cuống.

Kế toán chỉ cần xử lý:

– Gạch chéo các hóa đơn viết sai (không xé ra) và lưu hóa đơn này tại cuống của quyển

hóa đơn.

– Xuất hóa đơn mới đúng và giao liên 2 cho khách hàng.

 Rút kinh nghiệm: cần tham khảo kỹ các thông tin trên hợp đồng hay đơn đặt hàng…

để viết đúng hóa đơn.

2. Hóa đơn viết sai đã xé khỏi cuống và chưa giao cho khách hàng.

Kế toán cần xử lý:

– Gạch chéo các liên hóa đơn viết sai.

– Xuất hóa đơn mới đúng và giao liên 2 cho khách hàng.

– Lưu trữ hóa đơn bằng cách:

Kẹp tại cuống của quyển hóa đơn (Nên kẹp bằng ghim tránh bị mất).

Hoặc lưu trữ riêng tại một file để thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi và xuất trình

khi cơ quan thuế yêu cầu.

 Rút kinh nghiệm: Trước khi xe hóa đơn khỏi cuống kế toán cần kiểm tra kỹ thông tin

hóa đơn và yêu cầu người mua kiểm tra lại trước khi ký, đóng dấu và xé khỏi cuống.

II. Hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng.

1. Hóa đơn viết sai chưa được sử dụng để kê khai thuế.

Kế toán cần xử lý:

Kế toán viết sai thông tin trên hóa đơn, đã xé khỏi cuống và giao cho khách hàng

nhưng hai bên chưa tiến hành kê khai thuế. Một trong hai bên phá hiện ra sai sót và

thông báo cho bên còn lại để xác nhận lỗi sai và sau đó tiến hành:

– Lập biên bản thu hồi số hóa đơn đã lập gồm 2 bản mỗi bên giữ một bản.

– Xuất hóa đơn mới đúng giao cho khách hàng.

Ngày trên hóa đơn xuất lại là ngày hiện tại (ngày lập biên bản thu hồi).

Xác định lỗi sai của hóa đơn cũ và viết lại cho đúng.

Kê khai thuế: kế toán dùng hóa đơn mới để kê khai thuế, hóa đơn bị thu hồi không kê

khai.

2. Hóa đơn viết sai đã kê khai thuế.

a. Hóa đơn viết sai số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, tổng thanh toán.

Kế toán cần xử lý:

– Lập biên bản xác nhận sai sót: khi phát hiện ra sai sót thì người bán và người mua

phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Lập 2 bản và mỗi

bên giữ 1 bản.

– Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót

Sai giá trị có thể ghi cao hơn hoặc thấp hơn so với quy định thỏa thuận của các bên:

+ Nếu sai sót cao hơn thì lập hóa đơn điều chỉnh giảm.

+ Nếu sai sót thấp hơn thì lập hóa đơn điều chỉnh tăng.

Chú ý: Khi lập hóa đơn diều chỉnh thì:

Ngày trên hóa đơn là ngày hện tại (ngày lập biên bản điều chỉnh hóa đơn).

Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ: điều chỉnh Tăng/Giảm, số lượng hàng hóa, đơn

giá, thuế suất, thuế GTGT…, tiền thuế GTGT cho hóa đơn số… ký hiệu…

Kê khai thuế: Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, kế toán kê khai điều chỉnh doanh số mua

vào, bán ra, thuế đầu ra, đầu vào.

+ Bên bán: Lập hóa đơn điều chỉnh nên kê khai ở bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra.

+ Bên mua: Nhận hóa đơn điều chỉnh ở bảng kê mua vào.

+ Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm không được viết số âm trên hóa đơn nhưng khi

kê khai thuế thì phải kê khai âm bằng cách đặt dấu “-“ đăng trước giá trị.

b. Hóa đơn viết sai ngày tháng, tên hàng hóa, đơn vị tính, mã số thuế, số tiền viết bằng

chữ.

Kế toán cần xử lý:

– Hai bên tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn gồm 2 bản và mỗi bên giữa 1 bản.

– Bên bán lập hóa đoưn cho phần sai sót:

+ Ngày lập hóa đơn là ngày lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

+ Viết đúng và đầy đủ tên, địa chỉ, mã số thuế công ty.

+ Tại tiêu thức “Tên hàng hóa, dịch vụ” các bạn phải ghi: Điều chỉnh… ghi tại hóa

đơn số… ký hiệu… ngày… tháng… năm…

Kê khai thuế: kế toán không phải kê khai thuế cả bên bán và bên mua vì sai sót không

ảnh hưởng đến số tiền. Hóa đơn điều chỉnh và biên bản điều chỉnh được kẹp với hóa đơn

viết sai trước đó.

c. Hóa đơn viết sai tên, địa chỉ công ty nhưng đúng mã số thuế.

Kế toán cần xử lý:

– Hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ công ty người mua nhưng ghi đúng mã số

thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không cần phải lập hóa đơn

điều chỉnh.

– Biên bản điều chỉnh cần lập 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản và kẹp cùng hóa đơn viết sai

trước đó.

Mẫu đơn GTGT

Tham gia  Khóa học thực tập Kế Toán Thuế thực tế tại Hà Nội để hiểu chi tiết về các loại thuế khác nhé

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons