Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Cập nhật một số văn bản mới về thuế

Tổng cục thuế và Bộ tài chính đã ban hành một số Thông tư và Công văn mới về thuế. Chi tiết cụ thể nội dung của các văn bản trên như sau:

1. Điều kiện khấu trừ thuế đầu vào đối với trường hợp chi nhánh sử dụng tài khoản ngân hàng của công ty để giao dịch mua bán

Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 1224/TCT-CS vào ngày 31/03/2017, theo đó:

 

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

                                                                   Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

− Trường hợp Chi nhánh sử dụng tài khoản ngân hàng của Công ty để giao dịch mua bán với khách hàng (bên bán/bên mua) theo quy định của pháp luật về ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán (hình thức ủy quyền bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng, nếu có quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân thì cũng được xem là thanh toán không dùng tiền mặt).

− Chi nhánh có thông báo đầy đủ cho khách hàng và trong Hợp đồng, phụ lục hợp đồng mua bán có quy định cụ thể về điều kiện thanh toán ủy quyền này thì bên mua được xem xét khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

2. Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Ngày 31/03/2017 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 1220/TCT-CS, hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Theo đó:

anhminhhoa

                                                                      Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

♦ Đối với thuế GTGT

[Giá tính thuế GTGT] = [Giá chuyển nhượng bất động sản] [Giá đất được trừ để tính thuế GTGT ] 

− Giá đất được trừ thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC

– Trường hợp không xác định được giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng nhận chuyển nhượng.

– Trường hợp Chi nhánh công ty kê khai giá chuyển nhượng bất động sản không phù hợp thì Cục Thuế được quyền ấn định giá chuyển nhượng và giá đất được trừ theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 156/2013/TT-BTC .

♦ Đối với thuế TNDN

− Chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử đất được căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

3. Hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính

 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 18/2017/TT-BTC vào ngày 28/02/2017 quy định về việc xây dựng, cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính như sau:

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

                                                                              Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

− Hệ thống danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực tài chính (hay còn gọi là hệ thống danh mục dùng chung) bao gồm một cơ sở dữ liệu tập hợp các danh mục được phân loại, kiểm tra, đánh giá, xử lý, tích hợp, số hóa, chuẩn hóa và sắp xếp, lưu trữ một cách hệ thống để cập nhật, khai thác và sử dụng trong lĩnh vực tài chính thông qua phương tiện điện tử.

− Người sử dụng hệ thống là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị truy cập vào cơ sở dữ liệu theo quyền khai thác nhất định để thực hiện các nhiệm vụ do cấp có thẩm quyền giao.

− Hệ thống danh mục dùng chung cho hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo tính kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp với Bộ tài chính.

4. Sửa đổi, bổ sung về quy định đối với chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Ngày 16/03/2017 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 23/2017/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BTC như sau:

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

                                                                                               Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

– Điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh

– Tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh của nhà đầu tư

– Tài khoản ký quỹ của nhà đầu tư

– Việc bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh
………………

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons