Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số  133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.

Công ty kế toán Newvision xin giới thiệu bài viết về nguyên tắc xây dựng và những tư tưởng chính của chế độ kế toán mới áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành lần này của Bộ Tài chính như sau:

Theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC đến nay ban hành về chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa(SME) đã bộc lộ một số mục hạn chế và cần phải có chính sách thay đổi. Chế độ kế toán cho SME lần này được đề ra dựa trên nền của chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và được sửa đổi, điều chỉnh nhằm cho đơn giản hơn.

Ngoài ra chế độ kế toán mới cho SME còn có phần riêng hướng dẫn cho các doanh nghiệp siêu nhỏ theo hướng đơn giản nhất có thể và có cả hướng dẫn dành cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (khi rơi vào tình trạng ngừng hoạt động do giải thể, phá sản…). Chế độ kế toán SME lần này có thể nói là có nhiều sự đổi mới và chính là lấy doanh nghiệp, đối tượng áp dụng làm trung tâm , ưu tiên mục đích quản trị doanh nghiệp hơn mục đích quản lý Nhà nướ. Chế độ kế toán mới áp dụng cho SME lần này có những nét chính được tổng quan như sau dưới đây:

1. Đổi mới cách tiếp cận chính sách

Cách tiếp cận chính sách sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thực tiễn. Nếu các nhà hoạch định chính sách đặt quá nặng vào mục đích phòng ngừa gian dối thì nó chắc phải tạo nên một số rào cản và sẽ dẫn đến những hệ lụy không mong muốn cho những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng, đứng đắn. Tuy nhiên chúng tôi không chọn cách tiếp cận này mà ngược lại bởi chúng tôi cho rằng  chính sách cần được ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật hơn là tạo nên những quy định mang tính trói buộc để phòng ngừa những đối tượng cố ý lợi dụng chính sách để có thể gian lận. Các hành vi vi phạm pháp luật đã có chế tài của pháp luật.

2. Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh nghiệp

Để một chính sách nào đó muốn có thể đi vào được cuộc sống hàng ngày thì cần phải mang tính khả thi và phải phù hợp với thực tiễn. Chính vì vậy cần phải tiếp tục sự đổi mới của Thông tư 200/2014/TT-BTC  Chế độ kế toán SME lần này mang tính cởi mở, linh hoạt cao, đưa ra được nhiều sự lựa chọn cho doanh nghiệp, như:

– Chế độ kế toán chủ yếu quy định đến TK cấp 1, chỉ một số ít TK chi tiết đến cấp 2, mỗi tài khoản chỉ phản ánh một nội dung chứ không có riêng TK ngắn hạn, dài hạn. Doanh nghiệp được tự chi tiết và theo dõi ngắn hạn, dài hạn hoặc mở các tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý của mình.

– Dỡ bỏ toàn bộ sự bắt buộc đối với chứng từ và sổ kế toán. SME sẽ được tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ kế toán để đáp ứng yêu cầu quản trị, điều hành phù hợp với đặc thù hoạt động của mình miễn là đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán;

– Chế độ kế toán chỉ quy định về nguyên tắc kế toán mà không quy định chi tiết các bút toán. Bằng cách vận dụng nguyên tắc kế toán, SME sẽ được tự quyết định các bút toán ghi sổ sao cho phù hợp nhất với quy trình luân chuyển chứng từ và thói quen của mình miễn là trình bày BCTC đúng quy định. Đối với các SME không thể tự vận dụng nguyên tắc kế toán để ghi sổ (lập bút toán định khoản) thì có thể tham khảo các sách hướng dẫn nghiệp vụ;

– SME được tự lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán khi đáp ứng được các tiêu chí Chế độ quy định;

– SME được tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu từ các giao dịch nội bộ mà không phụ thuộc chứng từ xuất ra là hóa đơn GTGT hay phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ;

– Được tự quy định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn nhận từ doanh nghiệp là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu;

– Được lựa chọn biểu mẫu BCTC theo tính thanh khoản giảm dần hoặc phân biệt ngắn hạn, dài hạn theo truyền thống…

3. Tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp

Cần phải biết rằng mục đích của kế toán khác với mục đích của thuế do vậy nhiều trường hợp thời điểm ghi nhận doanh thu, chi phí kế toán phải khác với thời điểm kê khai thuếvà việc ghi nhận doanh thu không nhất thiết phải bằng số ghi trên hóa đơn hoặc không phụ thuộc vào việc có xuất hóa đơn hay là không.

Chế độ kế toán SME lần này sự khác biệt giữa doanh thu, chi phí, lợi nhuận kế toán so với doanh thu tính thuế (GTGT, TNDN), chi phí được trừ và thu nhập chịu thuế được tuyên ngôn một cách mạnh mẽ.

4. Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao dịch

Trong chế độ kế toán SME lần này Bộ tài chính sẽ hướng người làm công tác kế toán đến việc phải nhận biết giao dịch trước khi áp dụng phương pháp kế toán => Nó giúp chúng ta có thể dễ tiếp cận đến chế độ kế toán hơn.

Thực tế phương pháp kế toán đơn giản hay phức tạp không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của bất cứ ai kể cả những người soạn thảo ra Chế độ kế toán mà nó phụ thuộc vào bản chất giao dịch và những cách thức giao dịch vận hành.

=> Một người làm kế toán giỏi không phải là người thuộc Nợ – Có tốt mà là người phải nắm bắt được các nguyên tắc kế toán, bản chất của giao dịch và phải biết vận dụng những nguyên tắc kế toán đó phù hợp với từng giao dịch.

5. Kế toán không phải là câu chuyện Nợ và Có, mà cần phải tách biệt được kỹ thuật ghi chép trên sổ kế toán và kỹ thuật trình bày BCTC

Người ta chỉ công bố BCTC chứ không ai công bố sổ kế toán. Các thông tin trên BCTC phải mang tính trung thực, minh bạch và được trình bày một cách nhất quán chứ không phải việc ghi Nợ hay Có trên các bút toán, vì người ta chỉ công bố BCTC chứ không công bố sổ kế toán. Dù  bạn có áp dụng nhiều kỹ thuật kế toán khác nhau thì cuối cùng thông tin của các giao dịch và sự kiện tương tự được trình bày trên BCTC đều phải giống nhau.

Ngoài ra ta cần phải được hiểu rằng là một tài khoản có thể cần chi tiết để trình bày trên nhiều chỉ tiêu của BCTC hay còn được hiểu một chỉ tiêu của BCTC được lập căn cứ từ nhiều tài khoản.

6. Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế

Trong chế độ kế toán SME lần này đưa vào một số những nội dung mang tính thông lệ thế giới như ghi nhận doanh thu tương ứng với nghĩa vụ thực hiện, đánh giá sự tổn thất của các khoản cho vay và bất động sản đầu tư, phân loại chứng khoán kinh doanh và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn…

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons