Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Chi phí hợp lý đối với hàng hoá bị hư hỏng và tổn thất

Trường hợp mà doanh nghiệp có chi phí liên quan đến giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp khác mà không được bồi thường thì doanh nghiệp cần phải tự xác định rõ được tổng giá trị tổn thất đó theo quy định của pháp luật và phần giá trị tổn thất đó không được bồi thường thì được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Vì vậy khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Để có thể xuôn sẻ trong việc quyết toán thuế đó thì dưới đây chúng tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm có thể giúp bạn hoàn thành các thủ tục và hồ sơ  như sau:

1. Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ

Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn

                                                                              Ảnh minh họa

– Biên bản kiểm kê các giá trị tài sản và hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập phải xác định rõ được giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất; các chủng loại, số lượng, giá trị tài sản, hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

2. Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hết hạn sử dụng mà không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng

                                                                                                      Ảnh minh họa

Hồ sơ đối với những hàng hóa bị hư hỏng do sự thay đổi trong quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa do hết hạn sử dụng được tính vào chi phí được trừ bao gồm:

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập phải xác định được rõ giá trị hàng hóa mà bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng và chủng loại, số lượng, giá trị của hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo là bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng đã có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại mà được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

Lưu ý: Hồ sơ nêu trên được lưu tại tại doanh nghiệp và khi  có yêu cầu của cơ quan thuế thì xuất trình.

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons