Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Chi phí lãi vay

Rất nhiều doanh nghiệp vay vốn kinh doanh trong khi quỹ tiền mặt tồn nhiều. Việc cần vay vốn kinh doanh là nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp. Nhưng vay vốn khi doanh nghiệp tồn quỹ tiền mặt nhiều, có được tính lãi vay vào chi phí được trừ không? Trung tâm đào tạo kế toán Newvision xin chia sẻ với các bạn ý kiến của cơ quan thuế về điều này qua bài viết không tính lãi vay vào chi phí được trừ nếu doanh nghiệp tồn nhiều tiền mặt

1. Ý kiến của Tổng cục Thuế về việc tính lãi vay vào chi phí được trừ

Tại công văn số 2389/TCT-CS ngày 26/7/2013, để trả lời thắc mắc cho doanh nghiệp về việc lãi vay có được tính vào chi phí được trừ khi có số dư tiền mặt tại quỹ. Ý kiến của Tổng cục thuế như sau:

1.1 Chi phí lãi vay được tính vào chi phí được trừ khi:

– Các khoản vay phải có đủ chứng từ hợp pháp

– Chi phí lãi vay của khoản vay phục vụ cho hoạt động kinh doanh

– Không nằm trong những khoản chi phí lãi vay không được tính vào chi phí được trừ theo quy định

– Doanh nghiệp phải có giải trình hợp lý về số dư tiền mặt tồn quỹ và số dư tiền gửi ngân hàng tại thời điểm vay đã có kế hoạch thực hiện ngay trong thời gian sắp tới.

1.2 Chi phí lãi vay không được tính vào chi phí được trừ khi:

– Lãi tiền vay dùng để góp vốn điều lệ.

– Lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ mà đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ doanh nghiệp.

– Lãi tiền vay vốn để sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế, vượt quá mức 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố tại thời điểm vay.

2. Ý kiến của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tính lãi vay vào chi phí được trừ

– Tại Thông báo số 6194/CT-TTHT ngày 17/9/2012 của Cục thuế TP. HCM về việc lãi vay của những khoản vay khi tồn quỹ tiền mặt như sau:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh phát sinh chi phí lãi vay nhưng tại thời điểm ký hợp đồng vay vẫn còn tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng tương đương số tiền đi vay thì khoản chi phí lãi vay này không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.”

=> Như vậy, ý kiến của Cục thuế TP. HCM là không được tính vào chi phí được trừ chi phí lãi vay của những khoản vay khi tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi tương đương với số tiền đi vay

3. Ý kiến của Cục thuế Bình phước về việc tính lãi vay vào chi phí được trừ

Tại công văn 1828/CT-TTHT của Cục thuế Bình Phước ngày 12/10/2015, về việc lãi vay của những khoản vay khi tồn quỹ tiền mặt như sau:

” Trong trường hợp tại thời điểm vay, công ty có số dư tiền mặt tồn quỹ, số dư tiền gửi ngân hàng cao hơn số tiền đi vay thì phải giải trình, chứng mình số tiền mặt tồn quỹ, số dư tiền gửi ngân hàng công ty đã có kế hoạch sử dụng ngày trong thời gian sắp tới. Và thực tế số dư tiền mặt tốn quỹ, số dư tiền gửi ngân hàng được sử dụng ngay vào mục đích kinh doanh của công ty sau thời điểm đi vay. Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra nếu đúng như Công ty giải trình thì :

– Chi trả lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư được tính vào giá trị đầu tư công trình

– Chi trả lãi tiền vay phát sinh trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Nếu không đúng, khoản chi trả lãi vay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế , công ty bị xử lý vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Pháp luật thuế hiện hành:

=> Như vậy, theo quy định của Cục thuế Bình phước, nếu chi phí lãi vay của những khoản vay tại thời điểm số dư tiền mặt, tiền gửi cao hơn số tiền vay, thì công ty phải giải trình chứng minh kế hoạch sử dụng số tiền đó trong những ngày sắp tới. Nếu công ty không chứng minh được, hoặc cơ quan thuế kiểm tra không đúng như công ty giải trình:

– Không được tính vào chi phí được trừ chi phí lãi vay của những khoản vay tại thời điểm số dư tiền mặt và tiền gửi lớn hơn số vay

– Phạt vi vi phạm hành chính về thuế

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons