Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Chi phí tiền lương hợp lý cần những giấy tờ gì

Chi phí tiền lương hợp lý cần những giấy tờ gì

Để đưa chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý thì cần những giấy tờ gì. Công ty chúng

tôi xin hướng dẫn cụ thể những điều kiện để đưa chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý

khi tính thuế TNDN.

1. Một số chú ý cần biết.

– Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động

phải được cần ghi cụ thể trong một các hồ sơ: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động

tập thể, quy chế tài chính của công ty.

– Các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hỷ,

hiếu của bạn thân và gia đình người lao động, chi nghỉ mát, hỗ trợ điều trị, hỗ trợ đào

tạo… chi bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tự nguyện (trừ bảo hiểm

nhân thọ) và những khoản chi có tính chất phúc lợi khác.

Tổng số chi cho phúc lợi không được vượt quá một tháng lương bình quân thực tế

thực hiện trong năm tính thuế.

2. Điều kiện để đưa chi phí tiền lương vào chi phí hợp lý.

Để đưa chi phí tiền lương, thưởng, phụ cấp vào chi phí hợp lý thì cần những giấy tờ:

– Hợp đồng lao động.

– Quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp.

– Quyết định tăng lương (nếu tăng lương).

– Chứng minh thư photo.

– Bảng chấm công hàng tháng.

– Bảng thanh toán tiền lương.

– Thang bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng.

– Phiếu chi thanh toán lương hoặc chứng từ ngân hàng.

– Mã số thuế thu nhập cá nhân (danh sách nhân viên đăng ký mã số thuế TNCN).

Ngoài ra còn cần:

– Tờ khai thuế TNCN tháng, quý nếu có phát sinh.

– Tờ khai quyết toán thuế TNCN cuối năm.

– Các chứng từ nộp thuế TNCN (nếu có).

– Sổ bảo hiểm xã hội nếu làm việc trên 3 tháng (nếu có).

– Bản khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động.

– Báo cáo tình hình sử dụng lao động mẫu số 07 ban hành kèm thông tư 23/2014/TT-

BLĐTBXH.

Đối với lao động thời vụ, thử việc cần có thêm:

– Nếu người lao động thời vụ có thu nhập trên 2 triệu thì phải khấu trừ thuế TNCN 10%

trước khi trả thu nhập cho người lao động. Nếu không muốn khấu trừ 10% thu nhập

trước thì khi trả lương thì phải làm bản cam kết mẫu số 02/CK-TNCN.

– Nếu là người nước ngoài thì khấu trừ 20% thuế TNCN.

Đối với hợp đồng giao khoán cần thêm:

– Hợp đồng giao khoán.

– Biên bản bàn giá.

– Biên bản nghiệm thu.

– Hóa đơn hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN của cá nhân nhận giao khoán.

Xem thêm :

Khóa học thực tập Kế Toán Thuế thực tế tại Hà Nội

Khóa học tập sự Kế Toán Thuế thực tế tại Hà Nội

Khóa học Kế Toán Thuế thực hành thực tế tại Hà Nội

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons