Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Chi trang phục cho người lao động có được trừ thuế TNDN không

Doanh nghiệp chi trang phục cho người lao động có thể bằng tiền hoặc hiện vật. Và những khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN không ? Vậy sau đây kế toán Newvision xin chia sẻ quy định về mức khống chế theo quy định mới nhất đối với khoản chi trang phụ cho người lao động :

images

Các khoản chi trang phục không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN có quy định trong Điều 2.6 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC  như sau:

“ Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ; phần chi trang phục bằng tiền, bằng hiện vật cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.”

Từ ngày 6/8/2015 theo Điểm 2.7 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2104/TT-BTC quy định như sau:

“ Phần chi trang phục bằng hiện vật cho người lao động không có hóa đơn, chứng từ. Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.

Trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ thì mức chi tối đa đối với chi bằng tiền không vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định cụ thể của Bộ Tài chính.”

Theo quy định mới nhất từ Thông tư 96/2015/TT-BTC  nếu:

– Chi bằng hiện vật thì sẽ được tính toàn bộ vào chi phí. (Nếu có hóa đơn, chứng từ)

– Chi bằng tiền thì sẽ không được vượt quá 05 triệu đồng/người/năm.

– Chi trang phục bằng cả tiền và hiện vật thì mức chi tối đa với chi bằng tiền không vượt quá 05 triệu đồng/người/năm; bằng hiện vật phải có hóa đơn, chứng từ.

>Như vậy: mức khống chế 5 triệu đồng/người/năm đối với chi trang phục bằng hiện vật đã được bỏ trong thông tư này và chỉ áp dụng mức khống chế đó đối với khoản chi trang phục cho người lao động bằng tiền mặt.

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons