Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Các hàm cơ bản Microsoft Excel

Microsoft Excel, một ứng dụng trong  Microsoft Office,nó là chương trình xử lý bảng tính và được sử dụng rộng rãi trong việc quản lý , xử lý dữ liệu. Giao diện thân thiện với người dùng có nhiều tính năng tính toán, vẽ đồ thị và thống kê, việc phân tích thống kế với excel chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

các hàm cơ bản Microsoft Excel

Giao diện chính( trang chủ) của Excel bao gồm các cột và các hàng để nhập dữ liệu. Những công thức tính toán (formulas) tích hợp sẵn trong Excel giúp xử lý nhanh các phép tính căn bản với dữ liệu.

Hàm “sum” tìm tổng của dữ liệu trong tất cả những ô trong một khoảng (range). Trong một ô trống, khi bạn nhập dữ liệu,
=sum(khoảng dữ liệu)

Hàm “average” tìm trung bình cộng của dữ liệu trong một khoảng. Để sử dụng hàm ‘average,’ nhập
=average(khoảng dữ liệu)

Muốn giá trị lớn nhất trong một khoảng dữ liệu, dùng hàm ‘max’:
=max

Tìm giá trị lớn thứ hai, ba, tư, v.v. trong một khoảng dữ liệu, bạn dùng hàm ‘large’ với cấu trúc:
=large(khoảng dữ liệu, thứ tự của giá trị lớn cần tìm: 2, 3, 4, v.v.)

Tương tự, tìm giá trị bé nhất trong khoảng dữ liệu, dùng hàm ‘min’:
=min(khoảng dữ liệu)

Để tìm giá trị bé thứ hai, ba, v.v. khoảng dữ liệu, bạn dùng hàm ‘small’ với cấu trúc tương tự hàm ‘large’:
=small(khoảng dữ liệu, số thứ tự của giá trị bé cần tìm)

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons