Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông đối với nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 18 tháng 04 năm 2017, Bộ kế hoạch và đầu tư ra Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT về việc phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài theo cơ chế liên thông, có hiệu lực từ ngày 15/6/2017. Cụ thể như sau:

anh minh hoa

♦ Trường hợp được thực hiện cơ chế liên thông

− Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế quy định tại Luật Đầu tư.

− Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp quy định tại Luật Đầu tư.

− Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký đầu tư, bao gồm:

+ Thay đổi ngành, nghề kinh doanh đồng thời thay đổi mục tiêu dự án đầu tư.

+ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp đồng thời thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

+ Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp đồng thời thay đổi vốn đầu tư của dự án đầu tư.

+ Thay đổi thành viên, thông tin cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp đồng thời thay đổi thông tin nhà đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

♦ Nguyên tắc áp dụng trong cơ chế liên thông

− Nhà đầu tư có quyền lựa chọn đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông hoặc thực hiện từng thủ tục theo quy định của pháp luật.

− Nhà đầu tư sẽ tự kê khai hồ sơ và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong các hồ sơ liên quan trước pháp luật.

− Nếu có sự trùng lặp giấy tờ trong hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì nhà đầu tư chỉ cần nộp một bản các giấy tờ sau:

+ Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân có giá trị pháp lý tương đương đối với trường hợp nhà đầu tư là cá nhân.

+ Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức.

+ Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.

− Cơ quan đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn của hồ sơ, tài liệu trong quá trình bàn giao hồ sơ và xác nhận việc giao nhận hồ sơ, tài liệu trong cơ chế liên thông.

− Cơ quan đăng ký đầu tư, đăng ký kinh doanh cần:

+ Xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp theo chức năng và nhiệm vụ.

+ Phối hợp, chia sẻ thông tin và chịu trách nhiệm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan.

+ Cơ quan đăng ký đầu tư ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đối với mỗi lần doanh nghiệp nộp hồ sơ trong một Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp.

− Kể từ thời điểm Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho Cơ quan đăng ký đầu tư về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ thì việc chống tên trùng và tên gây nhầm lẫn đối với tên của doanh nghiệp dự kiến thành lập được xác lập.

♦ Chi tiết Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT xem tại đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons