Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Điểm mới về đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán từ 01/01/2017

Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán theo quy định của Luật kế toán

Một số điểm mới đáng lưu ý tại Thông tư về việc đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2017 như sau:

– Được thực hiện thông qua các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và các hộ kinh doanh dịch vụ kế toán nơi mà người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán có hợp đồng lao động làm là toàn bộ thời gian.

 

– Trong thời gian thực tế làm việc hàng ngày và hàng tuần tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ về kế toán, các hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo quy định thì người mà đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán sẽ không được và đồng thời làm người đại diện theo pháp luật, giám đốc (tổng giám đốc), chủ tịch hội đồng quản trị hay chủ tịch hội đồng thành viên, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán), nhân viên kế toán, kiểm toán nội bộ hoặc các chức danh khác tại đơn vị, tổ chức khác (điều 4)

Nếu trường hợp kế toán viên hành nghề kế toán đang đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán mà đồng thời còn làm các vị trí như trên ở các đơn vị và tổ chức khác thì phải có thông báo bằng văn bản cho BTC trong thời hạn là 15 ngày kể từ ngày bắt đầu hoặc ngừng tham gia các công việc hoặc có thay đổi về thời gian làm việc, chức danh tại các đơn vị đó (điều 15).

– Hạn chậm nhất là ngày 31/08 hàng năm thì kế toán viên hành nghề phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm cho Bộ Tài Chính thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán (Mẫu được quy định tại Phụ lục số 08/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư).
……
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán có thời hạn tối đa là 5 năm (60 tháng) nhưng sẽ không quá ngày 31/12 của năm thứ năm kể từ năm mà Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán bắt đầu có hiệu lực.

Đối tượng áp dụng của Thông tư:

– Áp dụng đối với người mà có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán của nước ngoài tại Việt Nam, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.

– Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Thông tư 296/2016/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 và thay thế các quy định về đăng ký hành nghề kế toán của kế toán viên hành nghề quy định tại Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons