Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Điểm mới về thuế GTGT và lệ phí ĐKKD có hiệu lực từ tháng 11

Một số chính sách mới về thuế giá trị gia tăng và lệ phí đăng ký kinh doanh sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành trong tháng 11/2017 tới đây. Cụ thể:

diem-moi-ve-thue-gtgt-va-le-phi-dkkd-co-hieu-luc-tu-thang-11

Tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 4 Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC và bãi bỏ khoản 7 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC, có một số chính sách mới về thuế Giá trị gia tăng như sau:

– Thứ nhất: Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế Giá trị gia tăng dưới 1 tỷ đồng.

– Thứ 2: Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng.

– Thứ 3: Bổ sung hướng dẫn phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014 và năm 2015).

Thông tư 93/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành bắt đầu kể từ ngày 05/11/2017

Tại Thông tư 96/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm h khoản 2 Điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC có một số nội dung mới đáng chú ý được đề cập về lệ phí Đăng ký kinh doanh là khoản thu đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp các loại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

Thông tư 96/2017/TT-BTC bắt  đầu có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2017

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons