Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Điều chỉnh, sửa đổi thủ tục hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 481/TB-BHXH vào ngày 10/3/2017 về việc điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa được áp dụng bắt đầu kể từ ngày 15/03/2017.

Cụ thể, theo đó  điều chỉnh quy trình giao nhận đối với 3 quy trình sau: 

Quy trình 801: “Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 06 tháng liên tục không nhận tiền mặt; người hưởng trợ cấp 01 lần của những năm trước.”

Quy trình 803: “Quy định trình tự các bước thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn quận, huyện và từ quận, huyện này sang quận, huyện khác trên địa bàn thành phố”

Quy trình 806: “Quy định trình tự các bước khi người lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh thẻ ATM và ngược lại.”

Thông báo 481/TB-BHXH

Ngoài ra, Thông báo 481/TB-BHXH cũng ban hành 03 Mẫu Phiếu giao nhận hồ sơ mới gồm: 801, 803 và 806 như sau:

1. Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ số 801 (áp dụng từ ngày 15/03/2017)

Mẫu phiếu 801

                                                                           Mẫu phiếu 801

2. Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 803 (áp dụng từ ngày 15/03/2017)

Mẫu phiếu 803

                                                                                  Mẫu phiếu 803

3. Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 806 (áp dụng từ ngày 15/03/2017)

Mẫu phiếu 806

                                                                     Mẫu phiếu 806

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons