Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Điều kiện ghi nhận tài sản cố định

Điều kiện ghi nhận tài sản cố định

 1. Tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định hữu hình.

Tài sản mua về được coi là TSCĐ nếu thỏa mãn các điều kiện:

 • Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản.
 • Có thời gian sử dụng trên 1 năm.
 • Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cấy và có giá trị trên 30 triệu đồng.

Như vậy: Tài sản có giá trị dưới 30 triệu đồng sẽ cho vào công cụ dụng cụ.

Chú ý:

 • Một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận thì cả hệ thống vẫn họa động chính nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận thì mỗi bộ phận đều phải thỏa mãn đồng thời 3 tiêu chuẩn trên được coi là một TSCĐ hữu hình độc lập.
 • Đối với súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm thì từng con súc vật thỏa mãn 3 tiêu chuẩn trên được coi là một TSCĐ hữu hình.
 • Đối với vườn cây lâu năm thì từng mản vườn cây hoặc cây thỏa mãn đồng thời 3 tiêu chuẩn trên được coi là một TSCĐ hữu hình.
 1. Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

Mọi khoản chi phí thực tế mà doanh nghiệp ghi nhận thỏa mãn đồng thời 3 tiêu chuẩn TSCĐ mà không phải là TSCĐ hữu hình thì là TSCĐ vô hình.

Những khoản chi phí không đồng thời thỏa mãn 3 tiêu chuẩn TSCĐ thì được hạch toán trực tiếp và được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.

Các chi phí phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐ vô hình khi thỏa mãn các điều kiện:

 • Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa tài sản vô hình vaof sử dụng theo dự tính hoặc để bán.
 • Doanh nghiệp dự định hoàn thành tài sản vô hình để sử dụng hoặc để bán.
 • Tài sản đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai.
 • Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật, tài chính và các nguồn lực khác để hoàn thành các giai đọn triển khai, bán, sử dụng tài sản.
 • Có khả năng xác định một cách chắc chắn toán bộ chi phí trong giai đoạn triển khai.
 • Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định của TSCĐ vô hình.

Chú ý: Các khoản chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp và các chi phí trong giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển giao địa điểm, chi phí mua để sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là TSCĐ vô hình mà phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp thời gian tối đa là 3 năm theo quy định của luật thuế TNDN.

Xem thêm

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại Hà Nội

Khóa học thực tập Kế Toán Thuế thực tế tại Hà Nội

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons