Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Dự kiến tăng lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm từ 1/1/2019

Tại Dự thảo sửa đổi Bộ luật lao động 2012 (Dự thảo 2) vừa được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến về việc tăng lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Dự kiến Dự thảo này được Quốc hội thông qua và áp dụng kể từ ngày 01/01/2019. Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập, cụ thể đưa ra 2 phương án như sau:

anhminhhoa

♦ Phương án 1:  

− Người lao động làm thêm giờ được trả tiền lương làm thêm giờ tính theo tiền lương giờ làm việc tiêu chuẩn như sau:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%

+ Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

− Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm mỗi giờ ít nhất bằng 30% tiền lương của giờ làm việc tiêu chuẩn vào ban ngày.

− Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 1 Điều này, người lao động còn được trả thêm mỗi giờ ít nhất bằng 50% tiền lương giờ làm việc tiêu chuẩn vào ban ngày.

♦ Phương án 2:

− Người lao động làm thêm giờ được trả tiền lương làm thêm giờ tính theo tiền lương giờ làm việc bình thường như sau:

+ Vào ngày thường: ít nhất bằng 150% cho giờ làm thêm đầu tiên, 200% cho các giờ làm thêm tiếp theo.

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần: ít nhất bằng 200% cho 02 giờ làm thêm đầu tiên, 300% cho các giờ làm thêm tiếp theo.

+ Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương: ít nhất bằng 300% cho 02 giờ làm thêm đầu tiên, 400% cho các giờ làm thêm tiếp theo.

− Người lao động làm việc vào ban đêm: được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

− Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm ngoài việc trả lương theo quy định:

+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%

+ Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%

+ Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%

thì người lao động còn được trả thêm mỗi giờ ít nhất bằng 50% tiền lương giờ làm việc tiêu chuẩn vào ban ngày.

Chi tiết Dự thảo sửa đổi Bộ luật lao động 2012 (Dự thảo 2) tại đây:

 

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons