Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hóa đơn bất hợp pháp

Hóa đơn bất hợp pháp

Hóa đơn hợp pháp là gì?

Hóa đơn hợp pháp là hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành hoặc hóa đơn do doanh nghiệp tự tạo theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài Chính về in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng

Theo Điều 22 của thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:

Hóa đơn bất hợp pháp là hóa đơn giả, hóa đơn hết giá trị sử dụng, hóa đơn chưa có giá trị

– Hoá đơn giả là hóa đơn được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc in, khởi tạo trùng số của cùng một ký hiệu

– Hoá đơn chưa có giá trị sử dụng là hoá đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.

– Hóa đơn hết giá trị sử dụng là hóa đơn đã làm đủ thủ tục phát hành nhưng tổ chức, cá nhân phát hành thông báo không tiếp tục sử dụng nữa, các loại hóa đơn bị mất sau khi đã thông báo phát hành được tổ chức, cá nhân phát hành báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hóa đơn của các tổ chức, cá nhân đã ngừng sử dụng mã số thuế (còn gọi là đóng mã số thuế).

 

1. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

– Là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại thông tư này)

– Cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách

– Lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc

– Lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên

– Dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ

2. Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp:

– Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hoá hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.

– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.

– Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.

– Sử dụng hóa đơn bán hàng hoá, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

3. Cách xử lý hóa đơn bất hợp pháp:

 Nếu hóa đơn đó chưa kê khai, hạch toán:

– Thuế GTGT: Không kê khai đầu vào, hạch toán thuế GTGT vào chi phí không

– Thuế TNDN: Hạch toán chi phí mua hàng hóa, dịch vụ vào chi phí không được

 Có thể bị xử phạt hành chính về thuế

 Nếu hóa đơn đó đã kê khai, hạch toán:

– Thuế GTGT: Kê khai điều chỉnh giảm trên tờ khai, điều chỉnh hạch toán thuế GTGT trên sổ sang chi phí không được trừ. Trường hợp, việc điều chỉnh làm phát sinh thuế phải nộp hoặc doanh nghiệp đã xin hoàn thuế thì sẽ bị truy thu thuế, phạt chậm nộp thuế, phạt hành chính thuế.

– Thuế TNDN: Kê khai điều chỉnh chi phí đã hạch toán sang chi phí không được trừ, sẽ ảnh hưởng tới thuế thu nhập doanh nghiệp, có thể bị truy thu và phạt chậm nộp thuế, phạt hành chính thuế.

Xem thêm:

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu

Thủ tục in hóa đơn lần đầu cho doanh nghiệp

Kế toán không bao giờ lo thất nghiệp

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons