Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn hạch toán lệ phí môn bài 2017

Để hạch toán lệ phí môn bài thì cần làm những gì? Để trả lời câu hỏi đó Công ty kế toán Newvision xin chia sẻ cách để hạch toán lệ phí môn bài mới nhất năm 2017 qua bài viết dưới đây như sau:

Thứ nhất: Nộp lệ phí môn bài năm 2017 vào NSNN

– Thực hiện theo quy định mới nhất tại Thông tư số 300/2016/TT-BTC  về lệ phí môn bài như sau:

+ Mức (bậc) 1: đối với việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm cá nhân, cá nhân và hộ gia đình: Tiểu mục 2862

+ Mức (bậc) 2: đối với việc hoạt động sản xuất kinh doanh, nhóm cá nhân, cá nhân và hộ gia đình: Tiểu mục 2863

+ Mức (bậc) 3: đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh nhóm cá nhân, cá nhân và hộ gia đình: Tiểu mục 2864

Thư hai: Nộp NSNN đối với khoản nợ thuế môn bài mà phát sinh từ năm 2016 trở về trước

– Thông tin về các tiểu mục hạch toán như sau :

+ Thuế môn bài mức (bậc) 1: Tiểu mục 1801

+ Thuế môn bài mức (bậc) 2: Tiểu mục 1802

+ Thuế môn bài mức (bậc) 3: Tiểu mục 1803

+ Thuế môn bài mức (bậc) 4: Tiểu mục 1804

+ Thuế môn bài mức (bậc) 5: Tiểu mục 1805

+ Thuế môn bài mức (bậc) 6: Tiểu mục 1806

+ Thuế môn bài khác: Tiểu mục 1849

Thứ ba: Xử lý sai sót về chứng từ nộp lệ phí môn bài vào NSNN

– Nếu có sai sót trong khi lập chứng từ nộp lệ phí môn bài vào NSNN thì cần ghi nhận lệ phí môn bài cũ và lập giấy C1-07/NS gửi cơ quan thuế (kho bạc) để điều chỉnh sang tiểu mục mới.

– Trường hợp có sai sót trong khi lập chứng từ nộp lệ phí môn bài vào NSNN thì cần phải ghi nhận khoản nộp cho nợ thuế môn bài năm 2016 trở về trước theo tiểu mục mới dẫn đến việc sai nghĩa vụ của NNT và lập giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS để điều chỉnh sang tiểu mục cũ nhằm đảm bảo trừ nợ đúng.

Thứ tư: Nâng cấp ứng dụng chứng từ nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo tiểu mục mới

– Ứng dụng nộp thuế điện tử, E-tax nâng cấp nhằm bổ sung các tiểu mục mới vào danh mục của nội dung kinh tế để NNT có thể chọn nộp cho các tiểu mục này như sau:

Lệ phí sản xuất kinh doanh (…lệ phí môn bài từ 2017): Mục 2850

+ Lệ phí môn bài mức (bậc) 1: Tiểu mục 2862

+ Lệ phí môn bài mức (bậc) 2: Tiểu mục 2863

+ Lệ phí môn bài mức (bậc) 3: Tiểu mục 2864

 

huong-dan-nop-thue-mon-bai-qua-mang-9

– Ứng dụng Nộp thuế điện tử, E-tax nâng cấp và cập nhật lại tên các tiểu mục hạch toán thuế môn bài theo quy định cũ để nhằ tránh sự nhầm lẫn cho người nộp thuế như sau:

Mục 1800: Thuế môn bài (từ năm 2016 trở về trước)

+ Tiểu mục 1801: Thuế môn bài bậc 1 (năm 2016 trở về trước)

+ Tiểu mục 1802: Thuế môn bài bậc 2 (năm 2016 trở về trước)

+ Tiểu mục 1803: Thuế môn bài bậc 3 (năm 2016 trở về trước)

+ Tiểu mục 1804: Thuế môn bài bậc 4 (năm 2016 trở về trước)

+ Tiểu mục 1805: Thuế môn bài bậc 5 (năm 2016 trở về trước)

+ Tiểu mục 1806: Thuế môn bài bậc 6 (năm 2016 trở về trước)

+ Tiểu mục 1849: Thuế môn bài khác (năm 2016 trở về trước)

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons