Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế

Tổng cục thuế đã ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử dành cho người nộp thuế(NNT). Tài liệu này nhằm mục đích hướng dẫn người sử dụng sử dụng các chức năng của hệ thống khai thuế qua mạng đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử, chi tiết cụ thể như sau:

1. Nộp giấy đề nghị hoàn

– Cho phép người nộp thuế lập giấy đề nghị hoàn và thực hiện gửi giấy đề nghị hoàn đến cơ quan thuế.

Các bước thực hiện:

♦ NNT vào đăng ký giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 01/ĐNHT

– NNT vào chức năng <Tài khoản> chọn <Đăng ký tờ khai>, chọn nút <Đăng ký thêm tờ khai>

anhminhhoa
– Tích chọn 01/ĐNHT, nhấn nút <Tiếp tục>, nhấn tiếp nút <Chấp nhận> hệ thống sẽ hiển thị tờ 01/ĐNHT vào danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng

– NNT vào chức năng <Kê khai trực tuyến> để thực hiện nộp giấy đề nghị hoàn

♦ NNT vào chức năng <Kê khai trực tuyến> chọn các tiêu chí sau:

Màn hình chọn tời khai

                                                            Màn hình chọn tời khai

– Tờ khai: chọn “01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”

– Loại tờ khai: Tờ khai chính thức, không cho khai bổ sung và thay thế

– Kích vào nút <Tiếp tục>

♦ Hệ thống hiển thị màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn để NSD nhập dữ liệu:

man-hinh-ke-khai-giay-de-nghi-hoan

                                                Màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn

– Số giấy đề nghị hoàn: Cho phép NNT tự nhập

– Bắt buộc chọn 1 trong 2 lựa chọn: Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau, hoặc Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

– Nhập Kỳ đề nghị hoàn Từ kỳ – Đến kỳ ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Từ kỳ tính thuế – Đến kỳ tính thuế ở mục II

– Nhập Lý do đề nghị hoàn trả ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Lý do đề nghị hoàn trả ở mục II

– Các chỉ tiêu đánh dấu * là các chỉ tiêu bắt buộc nhập

– Số tiền đề nghị hoàn: Cho phép NNT nhập và tối thiểu là 300.000.000 triệu đồng

– Chú ý: NNT chọn kỳ đề nghị hoàn thuế ( từ kỳ – đến kỳ )

+ Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT tháng: chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy.

+ Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT quý: chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy.

+ Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng đến quý thì người nộp thuế chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy, trong đó “từ kỳ” là quý có tháng kê khai.

+ Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ quý đến tháng thì người nộp thuế chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy, trong đó “từ kỳ” là tháng đầu của quý kê khai.

+ Chỉ tiêu “đến kỳ” người nộp thuế phải khai trùng khớp với kỳ tính thuế mm/yyyy hoặc Qx/yyyy của Tờ khai thuế có chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế tương ứng với Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN.

Màn hình hoàn thành kê khai giấy đề nghị hoàn

                                       Màn hình hoàn thành kê khai giấy đề nghị hoàn

– Kích vào nút <Nhập lại> để xóa hết dữ liệu đã nhập

– Kích vào nút <Lưu bản nháp> để lưu trữ lại dữ liệu đã nhập

– Kích vào nút <Hoàn thành kê khai>, hệ thống chuyển sang màn hình hoàn thành:

– Kích vào nút <Sửa lại> để quay lại màn hình kê khai

– Kích vào nút <Tờ khai XML> để kết xuất giấy đề nghị hoàn ra định dạng xml

– NNT kích vào nút <Ký và nộp tờ khai>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận> hệ thống thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

Ký điện tử

                                                            Ký điện tử

♦ Sau khi ký điện tử thành công, giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi thành công đến CQT, NNT xem giấy đề nghị hoàn đã gửi tại tab <Hoàn thuế>, chọn tiếp <Tra cứu hồ sơ hoàn thuế>

2. Tra cứu giấy đề nghị hoàn

− Cho phép người nộp thuế tra cứu hồ sơ hoàn thuế đã gửi đến cơ quan thuế, xem các thông báo về hồ sơ hoàn thuế, bổ sung điều chỉnh các giấy đề nghị hoàn, hủy giấy đề nghị hoàn.

Các bước thực hiện:

♦ NNT vào menu <Hoàn thuế> chọn <Tra cứu giấy đề nghị hoàn>, tại màn hình tra cứu NNT chọn các tiêu chí sau:

Màn hình tra cứu giấy đề nghị hoàn

                                    Màn hình tra cứu giấy đề nghị hoàn

– Mã giao dịch điện tử: Cho phép nhập

– Giấy đề nghị hoàn: mặc định giấy đề nghị hoàn “01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”

– Ngày nộp từ ngày – Đến ngày: Cho phép nhập

– Kỳ hoàn thuế từ kỳ… Đến kỳ: Cho phép nhập

– Kích nút <Tra cứu> : Hiển thị kết quả tra cứu hồ sơ hoàn thuế theo điều kiện nhập

♦ Hệ thống hiển thị danh sách giấy đề nghị hoàn đáp ứng điều kiện tra cứu ở trên, nếu NNT muốn xem lại giấy đề nghị hoàn thì kích vào giấy đề nghị hoàn cần xem.

3. Xem thông báo kết quả hoàn thuế

− Cho phép người nộp thuế xem thông báo kết quả hoàn thuế

Các bước thực hiện:

♦ NNT vào menu <Hoàn thuế> chọn <Tra cứu hồ sơ hoàn thuế> , Tra cứu thông tin giấy đề nghị hoàn đã gửi tới cơ quan thuế, kích chọn nút “Thông báo”, hệ thống hiển thị danh sách thông báo.

anh-minh-hoa

♦ Kích chọn cột “Mã giao dịch điện tử” để tải thông báo về máy trạm và xem các thông báo.

anh-minh-hoa
4. Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh

− Cho phép người nộp thuế gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh của giấy đề nghị hoàn

Các bước thực hiện:

♦ NNT vào menu <Hoàn thuế> chọn <Tra cứu hồ sơ hoàn thuế>, tại màn hình tra cứu NNT chọn nút <Hồ sơ bổ sung điều chỉnh>

tra-cuu-giay-di-nghi-hoan

♦ Hiển thị màn hình “Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh”

Màn hình gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh

                                               Màn hình gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh

– Loại hồ sơ: Cho phép chọn trong combobox “Giải trình bổ sung cho hồ sơ hoàn thuế lần 1” hoặc “Giải trình bổ sung cho hồ sơ hoàn thuế lần 2”

– Hồ sơ: Ấn vào nút <Chọn hồ sơ>, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy trạm (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel)

Màn hình upload file

                                   Màn hình upload file

– NNT kích nút <Ký điện tử>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận> hệ thông hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

Ký tờ khai điện tử

                                                                             Ký điện tử

– Sau khi ký điện tử thành công, nhấn nút <Gửi hồ sơ> , hồ sơ bổ sung điều chỉnh sẽ được gửi đến CQT, NNT kiểm tra lại danh sách đã gửi tại màn hình tra cứu hồ sơ hoàn thuế và kích chọn vào nội dung giải trình bổ sung để tải thông tin về máy.

anh-minh-hoa

5. Hủy giấy đề nghị hoàn thuế

− Cho phép người nộp thuế hủy giấy đề nghị hoàn.

Các bước thực hiện:

♦ NNT vào menu <Hoàn thuế> chọn <Tra cứu hồ sơ hoàn thuế>, tại màn hình tra cứu NNT chọn nút <Hồ sơ bổ sung điều chỉnh>

tra-cuu-giay-di-nghi-hoan

 

♦ Hiển thị màn hình “Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh”

Màn hình gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh

                                      Màn hình gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh

– Loại hồ sơ: Cho phép chọn trong danh sách chọn “Hủy đề nghị hoàn thuế”

– Hồ sơ: Ấn vào nút <Chọn hồ sơ>, hệ thống hiển thị màn hình cho chọn file trên máy trạm (yêu cầu định dạng file đính kèm phải là dạng word, excel)

Màn hình upload file

                                Màn hình upload file

– NNT kích nút <Ký điện tử>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận> hệ thông hiển thị thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

Ký tờ khai điện tử

                                                                Ký điện tử

– Sau khi ký điện tử thành công, nhấn nút <Gửi hồ sơ> , hồ sơ bổ sung điều chỉnh sẽ được gửi đến CQT, NNT kiểm tra lại danh sách đã gửi tại màn hình tra cứu hồ sơ hoàn thuế.

Nguồn: Tổng cục thuế

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons