Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision ed pills

Hướng dẫn làm quen và cách sử dụng Excel

Giới thiệu tổng quan về Excel và sử dụng các tính năng cơ bản,của các hàm (functions) hay được sử dụng, cách phân tích dữ liệu trên Excel. Giúp bạn hiểu tổng quát về Excel, cùng lộ trình quen với Excel từ cơ bản tới nâng cao. Bài viết dành cho những người chưa biết hoặc mới học Excel. Vì thế các nội dung này dễ học và dễ thực hành.
Hướng dẫn làm quen và cách sử dụng Excel
1. Range: Vùng dữ liệu (Range) trong Excel là tập hợp gồm hai hay nhiều ô
2. Formulas and Functions: Công thức (Formula) là một biểu thức tính giá trị của một ô.

viagra online Kiến thức cơ bản

1Ribbon: Mở Excel, thẻ Home trên Ribbon mặc định được chọn.
2 Workbook: Workbook là tên gọi khác của tệp tin Excel. Khi bạn mở Excel, một workbook trống sẽ tự động được tạo ra
3 Worksheets: Một worksheet (bảng tính) là một tập hợp các ô lưu trữ và thao tác dữ liệu. Mặc định, mỗi workbook có 3 worksheets.
4 Format Cells: Định dạng ô (format cell) trong Excel giúp thay đổi hình thức mà không thay đổi giá trị trong ô
5 Find & Select: Sử dụng tính năng Find and Replace (tìm kiếm và thay thế) để tìm thấy chuỗi ký tự/văn bản cụ thể và thay thế nó. sử dụng tính năng Go To Special để chọn tất cả các ô với formulas, comments, conditional formatting (có điều kiện), constants (các hằng số), data validation,…
6 Templates: chúng ta tạo ra một Excel workbook (bảng tính) từ đầu, bạn có thể tạo ra một workbook dựa trên một biểu mẫu. Có rất nhiều biểu mẫu có sẵn và miễn phí.
7 Data Validation: Sử dụng Data Validation trong Excel để đảm bảo người dùng nhập giá trị nhất định vào một ô.
8 Keyboard Shortcuts: Cho phép bạn làm việc với bàn phím, giúp tiết kiêm thời gian
9 Print: Cách in một Worksheet (bảng tính) và thay đổi một số thiết lập in trong Excel.
10 Share: Chia sẻ dữ liệu trên Excel với văn bản Word và các file khác.
11 Protect: Mã hóa một file Excel với mật khẩu nhằm mục đích bảo mật;

Functions (hàm)

1 Count and Sum: Hàm được sử dụng nhiều nhất trong Excel là hàm Count và Sum . Có thể đếm và tính tổng một hay nhiều tiêu chí.
2 Logical: Cách sử dụng các hàm logic Excel như: IF, AND và OR.
3 Cell References: Tham chiếu trong Excel là rất quan trọng. Sự khác biệt giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp
4 Date & Time: Nhập ngày tháng trong Excel, sử dụng “/” hoặc “-“. Nhập giờ, sử dụng “:” (dấu hai chấm).
5 Text: Excel có rất nhiều hàm để phục vụ các thao tác chuỗi văn bản.
6 Lookup & Reference: Các hàm tham chiếu và tra cứu trong Excel như VLOOKUP, HLOOKUP, MATCH và CHOOSE.
7 Financial: Chức năng tài chính phổ biến nhất của Excel.
8 Statistical: Tổng quan về một số hàm thống kê (statistical funtion) thông dụng Excel.
9 Round: 3 hàm làm tròn trong Excel. Đó là các hàm ROUND, ROUNDUP và ROUNDDOWN.
10 Formula Errors: Cách xử lý một số lỗi công thức (fomular errors) lỗi thường gặp trong Excel.
11 Array Formulas: Tìm hiểu các công thức mảng (array formulas) trong Excel. Công thức mảng đơn (single cell array formulas) biểu diễn nhiều tính toán một ô.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons