Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN, TNCN 2016

Ngày 03/03/2017, Tổng cục Thuế ban hành hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2016. Theo đó, đề cập đến nhiều nội dung quan trọng như sau:

1. Quyết toán thuế TNCN.

– Nội dung quyết toán thuế TNCN đề cập đến các vấn đề chính như sau:

+ Về các chính sách thuế TNCN, công tác chỉ đạo địa phương, công tác tuyên truyền và hỗ trợ kê khai điện tử.

+ Các căn cứ pháp lý thực hiện quyết toán thuế TNCN 2016 bao gồm:

  • Luật về thuế thu nhập cá nhân.
  • Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN.
  • Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật .

+ Chính sách Quyết toán thuế TNCN năm 2016 bào gồm các đối tượng phải quyết toàn thuế.

+ Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2016.

+ Hình thức Quyết toán thuế TNCN.

+ Giảm trừ gia cảnh năm.

+ Thời hạn nộp hồ sơ thanh quyết toán thuế TNCN 2016.

anh minh hoa

Xem chi tiết và download mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN tại đây: DOWNLOAD

2. Quyết toán thuế TNDN.

– Nội dung quyết toán thuế TNCN đề cập đến các vấn đề chính như sau:

+ Các căn cứ pháp lý để xác định số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán thuế TNDN năm 2016 bao gồm:

  • Luật về thuế TNDN Nghị định.
  • Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN
  • Các Thông tư của Bộ Tài chính.

+ Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế TNDN năm 2016.

+ Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2016.

Hy vọng, hướng dẫn này sẽ phần nào giúp ích và hỗ trợ các cá nhân, tổ chức thuận lợi hơn trong việc quyết toán thuế TNDN, TNCN năm 2016.

Xem chi tiết và download mẫu tờ khai quyết toán thuế TNDN tại đây: DOWNLOAD

Xem chi tiết toàn văn văn bản Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân năm 2016:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons