Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn thực hiện quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết mới

Bộ tài chính ban hành Thông tư 41/2017/TT-BTC vào ngày 28/04/2017 hướng dẫn thực hiện một sốquy định của Nghị định 20/2017/NĐ-CP  về quản lý thuế đối với doanh  nghiệp có giao dịch liên kết. Cụ thể hướng dẫn quy định về:

1. Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập để so sánh, xác định giá giao dịch liên kết

− Bản chất giao dịch liên kết được xác định, đối chiếu giữa hợp đồng pháp lý hoặc văn bản, thỏa thuận giao dịch của các bên liên kết với thực tiễn thực hiện của các bên.

− Khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn và căn cứ thực hiện điều chỉnh mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế để xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.

− Yếu tố so sánh để thực hiện việc phân tích, lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập

− Quy trình phân tích so sánh

2. Các phương pháp so sánh xác định giá giao dịch liên kết

− Trường hợp áp dụng phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận của người nộp thuế với tỷ suất lợi nhuận của các đối tượng so sánh độc lập

− Một số khác biệt trọng yếu khi lựa chọn phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận

− Phương pháp xác định

3. Kê khai thông tin quan hệ, giao dịch liên kết, lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

− Người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thực hiện kê khai các mẫu theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và nộp kèm theo Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN

− Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của người nộp thuế

4. Miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

− Người nộp thuế được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

− Trường hợp người nộp thuế thực hiện kinh doanh chức năng đơn giản nhiều hơn một lĩnh vực theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

− Người nộp thuế áp dụng hướng dẫn tại khoản 1 Điều này thực hiện kê khai Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

 

Thông tư 41/2017/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2017. Xem chi tiết và tải về Thông tư tại đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons