Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn tính thời gian trích khấu hao tài sản cố định đã qua sử dụng

Để tính cho các tài sản cố định (TSCĐ) mà các doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp mới hoặc các doanh  nghiệp đang hoạt động mua về mà không quan tâm đến nó là mới hay cũ thì thường áp dụng nguyên khung khấu hao tại phụ lục 1 của Thông tư số 45/2013/TT-BTC để hưởng chính sách ghi nhận thời gian khấu hao dưới mức quy định của TSCĐ mới.

phuluc1

                                                        Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố định click at this page

Trường hợp một số doanh nghiệp mua bán lại tài sản của mình như doanh nghiệp vận tải. Trường hợp mua lại tài sản cũ sẽ xuất hiện thường xuyên như vậy chúng ta sẽ áp dụng căn cứ theo Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 45/2013/TT-BTC như sau: read more

continue reading − Đối với những tài sản cố định đã qua sử dụng thì thời gian trích khấu hao tài sản xác định bằng cách:

ct tinh thoi gian trich khau hao tai san

http://bancannguyen.com/?map109                                 Công thức tính thời gian trích khấu hao tài sản cố định

⇒ Như vậy: Giá trị hợp ký của tài sản cố định là giá mua hoặc giá trao đổi thực tế, giá trị còn lại của tài sản cố định hoặc đánh giá giá trị tài sản cố định của tổ chức có chức năng thẩm định giá và các trường hợp khác http://perdesan.com.tr/map170.

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons