Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn về chế độ kế toán hợp tác xã

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2017/TT-BTC vào ngày 28/3/2017  hướng dẫn chế độ kế toán Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã).

thong-tu-24-2017-tt-btc

 

Theo đó, hướng dẫn về nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của các hợp tác xã và không được áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của hợp tác xã đối với ngân sách Nhà nước.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là đối với tất cả các hợp tác xã hoạt động trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

− Trường hợp các hợp tác xã có quy mô lớn và có nhiều giao dịch mà tại Thông tư 24/2017/TT-BTC không có quy định thì được phép lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và các văn bản liên quan (nếu có). Việc lựa chọn áp dụng chế độ kế toán phải được thực hiện nhất quán trong năm tài chính và phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý hợp tác xã.

Thông tư 24/2017/TT-BTC  thay thế các nội dung áp dụng đối với hợp tác xã tại Quyết định 48/2006/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thông tư số 138/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2006/QĐ-BTCThông tư số 24/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối và bãi bỏ những quy định trái với Thông tư 24/2017/TT-BTC

Thông tư 24/2017/TT-BTC có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2018

Xem chi tiết Thông tư 24/2017/TT-BTC:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons