Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision levitra

Hướng dẫn về hóa đơn điện tử mới nhất năm 2017

Tổng cụ thuế đã ban hành Công văn số 820/TCT-DNL ,ngày 13/03/2017 về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử năm 2017 như sau: generic viagra prices

anh minh hoa ed pills that work

1. Về khởi tạo hóa đơn điện tử

− Công ty và các chi nhánh được phép sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trong hoạt động bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ nếu đáp ứng được các điều kiện khởi tạo hóa đơn theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

2. Về tiêu thức chữ ký và dấu của người bán trên HĐĐT chuyển đổi sang giấy

viagra coupons Căn cứ vào các quy đinh được nêu tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư  số 32/2011/TT-BTC và tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì công ty, doanh nghiệp khi tiến hành việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong quá trình lưu thông như sau:

+ Trường hợp Công ty tổ chức mô hình bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với nhiều chi nhánh, cơ sở bán hàng hóa, dịch vụ và việc luân chuyển hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy về trụ sở chính để ký gặp khó khăn thì cho phép Công ty được ủy quyền cho chi nhánh, cơ sở bán hàng ký trên hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy. Công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc chuyển đổi này.

+ Về tiêu thức dấu của người bán: theo báo cáo của Công ty đối với hóa đơn giấy Công ty đã được miễn tiêu thức dấu của người bán do đó trên hóa đơn điện tử chuyển đổi sang giấy của Công ty không nhất thiết phải có tiêu thức dấu của người bán.

3. Chữ ký của người mua trên HĐĐT

− Căn cứ tại Điểm e Khoản 1, 2 Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTCCông văn 2042/BTC-TCT của Bộ tài chính hướng dẫn về nội dung và thực hiện hóa đơn điện tử  thì:  Trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa công ty với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu, hồ sơ chứng từ khác thì công ty lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định và trên HĐĐT không nhất thiết cần phải có chữ ký điện tử của người mua cialis generic.

4. Về việc lập HĐĐT có số dòng nhiều hơn một trang

Căn cứ các quy định tại Khoản 1, 3 Điều 3 Thông tư số32/2011/TT-BTC và Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 39/2017/TT-BTC: online pharmacy

prednisolone 20 mg − Để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp mà chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn so với số dòng của một trang hóa đơn thì công ty sẽ thực hiện tương tự như trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập, in hóa đơn sẽ  được thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn so với số dòng của một trang hóa đơn thì, cụ thể:

+ Công ty được phép thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị:

  •  Cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động);
  • Cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu;
  • Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu;
  • Kèm theo ghi chú bằng tiếng việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó thì X là số thứ tự của trang và Y sẽ là tổng số trang của hóa đơn đó).
0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons