Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn việc sửa đổi, bổ sung báo cáo kế toán thuế năm 2017

Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 1147/TCT-KK vào ngày 29/03/2017 về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số báo cáo kế toán thuế (BC2, BC3, BC4, BC5, BC6 và BC7) phù hợp với các quy định tại Thông tư số 300/2016/TT-BTC về hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước.

anhminhhoa

Theo đó, do những tiểu mục mới tại Thông tư số 300/2016/TT-BTC chưa được cập nhật ứng dụng nên cơ quan thuế tạm thời thực hiện việc tổng hợp và đối chiếu số thu với Kho bạc nhà nước như sau:

“- Sử dụng chức năng 8.9.1.12. Tra cứu danh sách giao dịch báo cáo kế toán để tra cứu số thu, nộp ngân sách Nhà nước theo các tiểu mục mới mà ứng dụng chưa hỗ trợ tổng hợp lên báo cáo kế toán.

– Kết xuất báo cáo BC10 theo sắc thuế từ ứng dụng hệ thống quản lý thuế tập trung TMS(Tax Managment SystemTMS) ra file excel, căn cứ kết quả tra cứu tại điểm 1 mục II để tổng hợp thêm số nộp ngân sách Nhà nước của các tiểu mục mới vào báo cáo, thực hiện đối chiếu với kho bạc Nhà nước.

Thời điểm nâng cấp ứng dụng đáp ứng bộ chỉ tiêu báo cáo kế toán mới, Tổng cục thuế sẽ hỗ trợ tổng hợp lại báo cáo kế toán của tất cả các kỳ từ tháng 01/2017 đến tháng nâng cấp.”

Xem chi tiết Công văn số 1147/TCT-KK tại đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons