Trung tâm đào tạo KẾ TOÁN Newvision

Hướng dẫn xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng mới nhất

Ngày 05/09/2017 Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 3978/TCT-KK về việc xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên hệ thống TMS .

Theo đó, căn cứ vào hướng dẫn tại Điều 5, 15, 16 Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 và hướng dẫn tại Điều 1 Thông tư số 31/2017/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 99/2016/TT-BTC) của Bộ Tài Chính thì Tổng Cục Thuế hướng dẫn cơ quan thuế xử lý như sau:

1. Phân quyền chức năng “Phê duyệt/Hủy phê duyệt đối với việc thẩm định và quyết định hoàn”

2. Xử lý đối với trường hợp mà một hồ sơ đề nghị hoàn có nhiều quyết định hoàn.

3. Xử lý đối với trường hợp có một Quyết định hoàn thuế nhưng chi hoàn cho người nộp thuế theo nhiều Lệnh hoàn thuế.

Xem chi tiết Công văn số 3978/TCT-KK tại đây:

0985928544
Chào mừng bạn
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Hide Buttons